Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
Functionele Ketentester IKT € - Overijssel, Gelderland Information Technology Lees meer

Startdatum: 29-08-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 19-08-2022 om 07:00 uur.

Opdracht omschrijving
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Indringend Keten Testen (IKT) is op zoek naar een Functionele Ketentester IKT.

Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is vooralsnog 1-1-2023. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2022 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2022 uit te kunnen voeren. Wij zoeken een functionele ketentester (IKT) die ons test competentie team komen versterken.

Vanuit de interbestuurlijke samenwerking wordt door de koepelorganisaties (VNG, UvW, IPO) en het Rijk een aanvullende projectorganisatie opgezet die een belangrijk advies van het Advies College -ICT gaat uitvoeren. Dit belangrijke advies bestaat uit een Interbestuurlijke KetenTest (IKT), waarbij op een indringende wijze met Bevoegd Gezagen, Leveranciers en de DSO organisatie gezamenlijk de ondersteuning van de werkprocessen in de gehele keten getest worden. Om concreet invulling aan dit vraagstuk te geven zijn wij opzoek naar functionele ketentesters (4x) die samen met materiedeskundigen invullen kunnen geven aan de testuitvoering.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • In teamverband met materiedeskundigen, leveranciers en bevoegd gezagen testontwerpen maken en business-scenario’s definiëren;
 • Uitwerken van de business-scenario’s in relevante testscenario’s;
 • Samen met bevoegd gezagen de testscenario’s uitvoeren;
 • Terugkoppelen van de testresultaten.
Teamleider HR € - North-Holland, South-Holland Human Resources Management Lees meer

Standplaats: Leidschendam

Startdatum: 01-09-2022

Einddatum: 28-02-2023

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 28-32

Online sinds: 15-08-2022

Functie

Voor een non-profit organisatie in Leidschendam zoeken we een Teamleider HR.

De duur van de opdracht betreft 6 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 28-32 uur per week.

Bedrijfscultuur

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers. Onze ambitie is om elke dag de best mogelijke dienstverlening te bieden aan onze inwoners. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Bijvoorbeeld door slimmer, efficiënter en effectiever te werken. Ons moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om flexibel en tijd- en plaats onafhankelijk te werken. Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking en vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Wij zoeken bewust de verbinding met elkaar onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Functiebeschrijving

Afdeling: Bedrijfsvoering:

De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo'n 100 medewerkers.

Opdracht:

We zijn op zoek naar een teamleider Human Resources die het managementteam van Bedrijfsvoering komt versterken. De HR-keten bestaat op dit moment uit 8 HR-adviseurs, een adviseur leren & ontwikkelen, een opleidingsadviseur, 2 HR-medewerkers en 5 medewerkers personeels- en administratie. De collega's binnen de HR-keten zijn enthousiaste professionals die nauw samenwerken en gezamenlijk de HR-keten verder willen professionaliseren.

Als teamleider stuur je op de strategische HR- en organisatie-ontwikkelthema's die zijn benoemd in de strategische HR-agenda voor dit jaar. Het gaat daarbij om oa mobiliteit, de HR-gesprekscyclus, vitaliteit, werving & selectie, HR-analytics en verzuim.

Als teamleider zorg je voor heldere werkafspraken en weet je wat er inhoudelijk moet gebeuren. Je coacht en stuurt je medewerkers zowel vanuit de inhoud als ook op de wijze van werken. Je weet ook hoe je teams kunt inspireren en motiveren om het beste in hen naar boven te halen. Je stemt individuele belangen integer af tegen de belangen van de afdeling en de organisatie. Ook betrek je medewerkers bij organisatieontwikkelingsvraagstukken en stimuleer je de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Je denkt en werkt als lid van het kernteam Bedrijfsvoering mee aan thema's die team en keten overstijgend zijn. Samen met je collega teamleiders en het afdelingshoofd bedrijfsvoering zorg je een beheersbare werkdruk en het verbeteren van de werkprocessen.

Projectleider Implementatie Excellent Opdrachtgeverschap € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

Standplaats: Amsterdam

Startdatum: 01-10-2022

Einddatum: 31-03-2023

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 36

Online sinds: 15-08-2022

Functie

Voor een organisatie in Amsterdam zoeken we een Projectleider Implementatie Excellent Opdrachtgeverschap.

De duur van de opdracht betreft 6 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 36 uur per week.

Bedrijfscultuur

Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Per 1 januari 2022 is de Vervoerregio opdrachtgever geworden van het GVB Railinfrabedrijf (GVB RIB) voor het uitvoeren van Assetmanagement van en projecten in het metro- en tramareaal. Tot 1 januari was de Amsterdamse dienst Metro&Tram verantwoordelijk voor de opdrachtverlening aan GVB. Daarnaast is de Vervoerregio opdrachtgever voor Dienst Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam voor grote projecten zoals de Ombouw Amstelveenlijn en de verlenging naar Uithoorn en straks de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Deze rol van opdrachtgever voert de Vervoerregio uit voor eigen rekening en risico en vraagt om een andere governance dan voorheen als subsidieverlener.

Functiebeschrijving

De organisatie is op het vlak van excellent opdrachtgeverschap nog volop in ontwikkeling en lerend. De visie op opdrachtgeverschap (position paper 2020 OV-Governance) geeft een goed beeld hoe de rolverdeling tussen VRA en haar opdrachtnemers is. Naast het opdrachtgeverschap voor beheer, onderhoud en vervang (assetmanagement railinfra) is de Vervoerregio ook opdrachtgever voor projecten betreffende de uitbreiding, grootschalige vernieuwing en aanpassing van de railinfrastructuur. Er is afgelopen half jaar veel aandacht uitgegaan naar de overdracht van projecten vanuit de rechtsvoorgangers naar de Vervoerregio e de hernieuwede start van de projecten met het GVB. Meer nog dan bij het opdrachtgeverschap voor beheer, onderhoud en vervangingswerkzaamheden vragen projecten om een duidelijk stuur waarmee de VRA aan de voorkant de regie kan voeren in nauwe samenwerking, afstemming en besluitvorming met partijen in de openbare ruimte. In het governance-model vervult de Ambtelijk Opdrachtgever (AOG) als regisseur de rol van opdrachtgever namens het management en het Dagelijks Bestuur. Tevens zien wij een bredere behoefte binnen de organisatie om op meerdere fronten de rol van opdrachtgever door te ontwikkelen, zoals bij de teams Concessie, Activa en Gebieden en Programma's. Het lijkt ons van belang om de rol van VRA als (ambtelijk) opdrachtgever in de basis gelijk te ontwikkelen.

Binnen de Vervoerregio zijn twee Ambtelijk Opdrachtgever (AOG) verantwoordelijk voor de opdrachtverlening aan GVB RIB voor projecten betreffende de uitbreiding, grootschalige vernieuwing en aanpassing van de bestaande railinfrastructuur. De organisatie constateert dat de concretere invulling van het excellent opdrachtgeverschap nodig is. Zowel binnen de Vervoerregio zef, als in de samenwerking tussen de Vervoerregio en GVB RIB zijn essentiële procedures en eenduidige en transparante werkwijze nog onvoldoende ingevuld. De Vervoerregio is daarom op zoek naar een ervaren projectleider, die de AOG's bij de verdere implementatie van het excellent opdrachtgeverschap ontzorgt en er zorg voor draagt dat het instrumentarium voor deze eenduidelijke en transparante werkwijze voor het Ambtelijk Opdrachtgeverschap in producten is vastgelegd en geïmplementeerd in de organisaties.

In de periode 2e helft 2022/2023 de basis voor het opdrachtgeverschap verder op orde brengen en het sturingsinstrumentarium te verbeteren / vergroten om zo de rol van regisseur te vervullen die aansluit bij de ambities van de VRA als excellent opdrachtgever, voor eigen rekening en risico.

De aanpak die we voorstellen is om te komen tot een implementatieplan gebaseerd op de visie die wij hebben over onze rol van Ambtelijk Opdrachtgever naar externe partijen. Het implementatieplan moet leiden tot een Handboek Ambtelijk Opdrachtgeverschap waarin het instrumentarium en werkwijzen zijn vastgelegd.

Opdracht:

Opstellen Visiedocument en implementatieplan:

Voor nu richten we ons primair op het opdrachtgeverschap voor projecten in de uitbreiding, grootschalige vernieuwing en aanpassing van de railinfrastructuur en daarmee ook in eerste instantie op de samenwerking met GVB. (Als we het VRA breed beschouwen dan speelt dit vraagstuk ook bij andere organisatorische ontwikkelingen zoals de implementatie van het interne besturingsmodel VRA en de opdrachtgeverschap voor Concessie, Activa en Gebieden en Programma's, hierbij zal gekeken moeten worden naar synergiekansen).

Het implementatieplan willen we ophangen aan een visiedocument excellen opdrachtgeverschap wat voortborduurt op de Position Paper uit 2020. Hierin staan de leidende principes voor het opdrachtgeverschap verwerkt en vormt daarmee de basis voor de inhoudelijke uitwerking van producten. Het implementatieplan beschrijft vervolgens de aanpak om te komen tot de uitwerking van processen en instrumentarium in een Handboek AOG en de implementatie daarvan in de eigen organisatie en in de samenwerkingsafspraken met onze partners.

Daarnaast dient de implementatie plaats te vinden binnen een aantal randvoorwaarden met betrekking tot timing, capaciteit en prioriterig van projectactiviteiten versus implementatie. Het Visiedocument en Implementatieplan zullen door het MT worden vastgesteld zodat de kanders voor de uitwerking breed binnen de organisatie duidelijk zijn en gedragen worden.

Zelf zien we de opgave samengevat in vier hoofdthema's

1. Programmering en initiatie van projecten;

Hieronder verstaan we de sturing vanuit de Asset Ownersrol op de aspecten (bijvoorbeeld beschikbaarheid, kostenoptimalisatie, duurzaamheid e.d.) waarop het OV-systeem doorontwikkeld dient te worden en de financiële kaders die daarvoor geldig. Op basis hiervan dient GVB vervoer systeem (AMRI, Concessie, Activa) op de daarvoor door C&C opgezette Integratietafel worden afgewogen en vastgesteld. Bij start van een projectfase wordt in een opdrachtformulier de kaders waarbinnen het project zich moet voltrekken vastgesteld. Voor de programmering is een doorkijk van minimaal 2 jaar het streven; Er is recent met GVB de afspraak gemaakt dat zij een totaaloverzicht gaan bijhouden van alle railinfra (AMRI) gerelateerde projecten zowel van VRA als derden. Dit biedt een goede basis voor gezamenlijke programmering met GVG;

2. Integrale aansturing;

Hieronder verstaan we de samenwerking tussen de verschillende kolommen (project, assetmanagement, exploitatie, overige stakeholders) bij de aansturing gedurende het project. Hoe zorgen we ervoor dat gedurende het gehele project verschillende belangen integraal worden afgewogen en we sturen op het beste resultaat voor het werkend vervoersysteem;

3. Zakelijke samenwerking;

Hieronder verstaan we het verder uitwerken en implementeren van de interne processen (het opstellen van het handboek AOG en de koppeling met de primaire en ondersteunende processen binnen de Vervoerregio) en het vaststellen van de zakelijke afspraken met het GVB in een samenwerkingsovereenkomst (tarieven, doorlooptijden besluitvorming, formats, kwaliteitsvoorwaarden en mandaat en overige governance-afspraken);

4. Governance;

Hieronder verstaan we conform het eerder vastgestelde principes volgens het zandloper/bestuursmodel de aansturing vanuit AOG, MT en Bestuur. Op welke wijze borgen we een transparant en integraal besluitvormingsproces vanuit ons MT/bestuur in samenhang met de adviezen van de verschillende partners. Welke overlegstructuur en informatievoorziening hoort hierbij. De eerste drie onderwerpen sluiten aan op deze overaal governance structuur.

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 1 september 2022 en vrijdag 2 september 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Projectleider aanpak Energiearmoede € - North-Holland, South-Holland Construction & Engineering Lees meer

Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 01-03-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24-36
Sluitingsdatum: 19-08-2022 om 09:00 uur

Opdracht
In september 2022 ligt ons plan van aanpak Energiearmoede ter besluitvorming voor.
Je primaire taak is aan de slag te gaan met dit plan. Dat ziet met name op de het starten met energiebesparende maatregelen en het opstarten van verduurzamingsprojecten.

Afhankelijk van je mogelijkheden, onder andere in het kader van ureninzet en interesse, kan ook het uitvoering geven aan onze aanpak Grip op Energie tot je takenpakket behoren.

Taken (niet limitatief)

 • Uitvoering gegeven aan de aanpak bestrijding energiearmoede Rijswijk.
 • Opstarten, aanjagen, monitoren van de maatregelen uit de aanpak en hierover rapporteren.
 • Contact onderhouden met woningcorporaties en VvE’s over verduurzaming van panden en hun inzet op bestrijding energiearmoede.
 • Voortouw nemen om in samenwerking met communicatie inzetten op bekendheid en vindbaarheid van de beschikbare ondersteuning voor inwoners en VvE’s .
 • Voortouw nemen om in samenwerking met het Sociaal Domein en andere afdelingen te kijken waar de bestrijding van energiearmoede onderdeel kan zijn van onze dienstverlening.
 • Monitoren van de uitvoering conform de beschikkingsvoorwaarden vanuit het Rijk (en de verplichte SISA verantwoording).
 • Het voortouw nemen om in samenwerking met het Sociaal Domein en het Energieloket vragen, signalen en knelpunten in de samenleving in beeld te krijgen, zodat dit input kan zijn voor doorontwikkeling van de aanpak.
 • Opstellen van bestuurlijke rapportages.
 • Zo mogelijk bijstellen van beleid.


Eventueel aangevuld met:

 • Uitvoering geven aan de aanpak Grip op Energie
 • Ontwikkelen van een dashboard voor ons energieverbruik.
 • Analyseren van het verbruik.
 • Advies opstellen over maatregelen om verbruik te verminderen.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.

Team
Als projectleider Energiearmoede werk je mee in het team Energietransitie.
Het team Energietransitie is onderdeel van ons domein Maatschappelijke Ontwikkelingen en valt ook onder de directe aansturing van de domeinmanager Maatschappelijke Ontwikkelingen.

HR Teamleider € - North-Holland, South-Holland Human Resources Management Lees meer

Startdatum:01-09-2022
Einddatum:28-02-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:28-32
Sluitingsdatum: 22-08-2022 om 09:00 uur

De gemeente Leidschendam-Voorburg is op zoek maar een teamleider Human Resources die het managementteam van Bedrijfsvoering komt versterken.  De HR-keten bestaat op dit moment uit 8 HR-adviseurs, een adviseur leren & ontwikkelen, een opleidingsadviseur, 2 HR-medewerkers en 5 medewerkers personeels- en administratie. De collega’s binnen de HR-keten zijn enthousiaste professionals die nauw samenwerken en gezamenlijk de HR-keten verder willen professionaliseren.

Als teamleider stuur je op de strategische HR- en organisatie-ontwikkelthema’s die zijn benoemd in de strategische HR-agenda voor dit jaar. Het gaat daarbij om oa mobiliteit, de HR-gesprekscyclus, vitaliteit, werving & selectie, HR-analytics en verzuim.

Als teamleider zorg je voor heldere werkafspraken en weet je wat er inhoudelijk moet gebeuren. Je coacht en stuurt je medewerkers zowel vanuit de inhoud als ook op de wijze van werken. Je weet ook hoe je teams kunt inspireren en motiveren om het beste in hen naar boven te halen. Je stemt individuele belangen integer af tegen de belangen van de afdeling en de organisatie. Ook betrek je medewerkers bij organisatieontwikkelingsvraagstukken en stimuleer je de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Je denkt en werkt als lid van het kernteam Bedrijfsvoering mee aan thema’s die team en keten overstijgend zijn. Samen met je collega teamleiders en het afdelingshoofd bedrijfsvoering zorg je een beheersbare werkdruk en het verbeteren van de werkprocessen.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met ongeveer 650 mensen aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Wij zoeken bewust de verbinding met elkaar onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling: Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 100 medewerkers.

Overig
‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Projectmanager binnenstedelijke woningbouwlocaties € - Utrecht, Flevoland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Startdatum: 19-09-2022
Einddatum: 19-09-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 28
Sluitingsdatum: 26-08-2022 om 12:00 uur

De gemeente Amersfoort zoekt in verband met de grote ambities met betrekking tot de (binnenstedelijke) woningbouwopgave, voor het programmateam (binnenstedelijke) woningbouw een ervaren senior projectmanager.

Profiel
We zoeken een senior projectmanager met zeer ruime ervaring met gebiedsontwikkeling en in het bijzonder met binnenstedelijke woningbouwopgaves. De ervaring betreft de ontwikkelkant, we zoeken dus niet een projectmanager die voornamelijk ervaringen heeft in openbare ruimte, verkeers- of soortgelijke projecten binnen afdelingen / teams.
De projectmanager krijgt een portfolio aan projecten toebedeeld, waarvan de omvang van de projecten meestal tussen de 25 en 250 woningen ligt (al dan niet gecombineerd met andere functies). De projecten zijn binnenstedelijk en liggen vaak bestuurlijk en maatschappelijk gevoelig. Ook is vaak sprake van tal van ruimtelijke, financiele en procedurele uitdagingen. De kandidaat dient ruimte ervaring te hebben met dergelijke uitdagingen. 

De betreffende persoon moet deze procesmatig gevoelige dossiers in de volle breedte kunnen managen. En dit binnen budget en planning. Hij / zij geeft daarbij leiding aan projectgroepen. Voorts is hij / zij eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners.

Samenvattend zoeken wij een zeer ervaren projectmanager met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke binnenstedelijke vraagstukken en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

Hoofdtaken

 • aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs;
 • opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces;
 • opstellen en bewaken van planningen en budgetten;
 • periodiek rapporteren over de voortgang van het project, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;
 • in samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het project;
 • vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en betrokkenen,

Gemeente Amersfoort
De afdeling Programma's en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo'n 120 mensen, vast en ingehuurd. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. 
Binnen de afdeling geven we leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe.
Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen - intern of extern). We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega's uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. "We make it happen". 

In verband met de grote ambities met betrekking tot onze (binnenstedelijke) woningbouwopgave, zoeken wij voor het programmateam (binnenstedelijke) woningbouw een ervaren senior projectmanager.

Programmateam (binnenstedelijke) woningbouw
Binnen het programmateam werken projectmanagers, assistenten en adviseurs uit diverse (beleids) afdelingen samen om handen en voeten te geven aan de grote (binnenstedelijke) woningbouwopgave die Amersfoort heeft. De gemeenteraad heeft in het voorjaar 2019 het Deltaplan Wonen vastgesteld, waarin ingegaan is op de kwantitatieve (minimaal 1000 woningen per jaar) en kwalitatieve woonopgave.
De aan te stellen projectmanager functioneert vanuit de afdeling Programma's en Projecten als volwaardig lid in het programmateam. Het programmateam wordt aangestuurd door een programmamanager.
 

Senior Azure DevOps Cloud Engineer € 90 - € 90 North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

Voor onze eindklant, de gemeente Amsterdam, zoeken wij een Senior Azure DevOps Cloud Engineer.

Als senior Cloud engineer ben je verantwoordelijk voor de volledige migratie naar de Azure Cloud.

De opdracht

Start opdracht 01-09-2022
Duur opdracht tot 31-08-2023 met optie op verlenging
Uren per week 32-36
Locatie Amsterdam / Thuis
Tarief € 90 - € 110

Jouw rol als Senior Azure DevOps Cloud Engineer

 • Als senior cloud engineer neem je het voortouw bij het volledig migreren van de hosting van de Amsterdam App naar de Azure Cloud van gemeente Amsterdam;
 • Je zorgt dat functionaliteit die wordt ontwikkeld fundamenteel solide is en voldoet aan de architectuur uitgangspunten van de gemeente Amsterdam;
 • Automatiseren van beheer en deployment;
 • Optimaal inrichten en benutten van Azure infrastructuur voor gemeente Amsterdam;
 • Je werkt in een multidisciplinair team mee aan de (door)ontwikkeling van de Amsterdam App.

Achtergrond

Gemeente Amsterdam werkt aan het opzetten en migratie van hosting van verschillende platforms en applicaties naar Azure Cloud. Ieder team dat eigenaar is van een te migreren applicatie dient zelf een specialist in dienst te hebben die de migratie kan uitvoeren. Als senior Cloud engineer ben je verantwoordelijke voor de volledige migratie naar de Azure Cloud van gemeente Amsterdam.

Projectleider Gebiedsgericht Werken (sociaal domein) € - North-Holland, South-Holland Welfare, Care & Medical Lees meer

Standplaats: Oud-Beijerland

Startdatum: 01-10-2022

Einddatum: 31-03-2023

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 16-24

Online sinds: 15-08-2022

Functie

Voor een non-profit organisatie in Oud-Beijerland zoeken we een Projectleider Gebiedsgericht Werken (sociaal domein).

De duur van de opdracht betreft 6 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 16-24 uur per week.

Bedrijfscultuur

Hoeksche Waard is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ontstond na een gemeentelijke herindeling van vijf Zuid-Hollandse gemeenten per 1 januari 2019 en omvat naast het eiland Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten

Functiebeschrijving

Voor deze rol als projectleider zoeken zij een ervaren kandidaat die wel is projecten getrokken heeft in het sociaal domein.

Naast de al lopende inspanningen kijken zij in deze opdracht vooral naar op welke manier ze vanuit de gemeentelijke teams bij kunnen dragen aan het doel, door aan te sluiten op de ontwikkeling van gebiedsgericht werken 0-100. Ze onderscheiden in de aanpak twee fases:

In fase 1 onderzoeken we welke taken en processen zich lenen voor gebiedsgericht werken en wat dit betekent voor de inrichting van de gemeentelijke klantprocessen.

Fase 2 is de implementatie.

Fase 2 kan pas opgepakt na besluitvorming over fase 1 en duidelijkheid over en beschikbaarheid van randvoorwaarden voor implementatie.

Voor deze rol zoeken zoeken zij iemand voor Fase 1, die wellicht ook Fase 2 kan gaan uitvoeren.

Doel:

Realiseren van betere en goedkopere dienstverlening aan inwoners.

We willen door integraler, preventiever en gebiedsgerichter te werken voor onze inwoners bereiken dat:

- problemen eerder gesignaleerd en opgepakt kunnen worden (signaleren, informeren);

- oplossingsmogelijkheden in het sociale netwerk beter benut en vergroot worden (toeleiding);

- minder vaak inzet van duur maatwerk nodig is ( toewijzing);

- minder verspilling van capaciteit optreedt doordat casuïstiek op meerdere tafels belegd wordt en partijen langs elkaar heen werken (ketensamenwerking).

Resultaat fase 1:

Eind Q1 2023:

- Is er inzicht in de huidige taken en werkprocessen van de gemeentelijke teams Wmo, schulddienstverlening en inkomen (wettelijk en niet wettelijk).;

- Is duidelijk welke taken waar belegd worden in kader van 0-100, integraal en gebiedsgericht werken en hoe de aansluiting met de back office gerealiseerd wordt;

- Is er draagvlak en heeft er besluitvorming plaatsgevonden over kansrijke taken/processen voor versterken preventie/integraliteit/gebiedsgericht in relatie tot de doelen;

- Ligt er voor die taken/processen een gedragen voorstel tot inrichting op basis van de klantreis/klantreizen;

- Is er een besluit genomen over de start en randvoorwaarden voor fase 2.

SAP UI5 ABAP Developer € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

De opdracht bestaat uit software ontwikkeling en het realiseren van aanpassingen in ons SAP Portaal en onze SAP-HR ECC-backend. Je komt te werken in een zelfsturend Scrumteam met developers en testconsultants. De werklocatie is Den Haag en je werkt remote via video-tooling en een VPN-verbinding op onze SAP systemen en op kantoor. Je dient zelf over de benodigde hardware zoals een MS-Windows PC of Laptop te beschikken.


Rolomschrijving

Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een ervaren SAPUI5 ABAP developer. Alle reguliere taken van een developer in een Scrum team zijn op jouw rol van toepassing, waaronder het bijdragen aan events zoals Refinement, Daily Stand-up, sprint review en de retrospective.

Azure DevOps Cloud Engineer € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 31-08-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Sluitingsdatum: 24-08-2012 om 11:30 uur

Opdrachtomschrijving
Gemeente Amsterdam werkt aan het opzetten en migratie van hosting van verschillende platforms en applicaties naar Azure Cloud. Ieder team dat eigenaar is van een te migreren applicatie dient zelf een specialist in dienst te hebben die de migratie kan uitvoeren. Als senior Cloud engineer ben je verantwoordelijke voor de volledige migratie naar de Azure Cloud van gemeente Amsterdam.

Resultaten

 • Als senior cloud engineer neem je het voortouw bij het volledig migreren van de hosting van de Amsterdam App naar de Azure Cloud van gemeente Amsterdam;
 • Je zorgt dat functionaliteit die wordt ontwikkeld fundamenteel solide is en voldoet aan de architectuur uitgangspunten van de gemeente Amsterdam;
 • Automatiseren van beheer en deployment;
 • Optimaal inrichten en benutten van Azure infrastructuur voor gemeente Amsterdam;
 • Je werkt in een multidisciplinair team mee aan de (door)ontwikkeling van de Amsterdam App.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De opdrachtgever(s)
Bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad Amsterdam verwachten een optimaal functionerende stad die aansluit bij de digitale toekomst. Dat betekent dat wij als bijbehorende gemeente moeten blijven innoveren om een steeds sneller transformerende stad gepast te kunnen blijven coördineren. Daarom digitaliseert het i-domein, het IT & Data onderdeel van gemeente Amsterdam, de bijbehorende interne dienstverlening in rap tempo.  Digitaliseren betekent hoofdzakelijk dat we fors investeren komende jaren in de hiervoor benodigde kennis en competenties van onze medewerkers, dat we gemeentebrede omscholingstrajecten voor banen van de toekomst organiseren en dat agile werken de norm is in het IT & Data onderdeel.  Werken bij gemeente Amsterdam betekent daardoor leren en kennis delen in een vooruitstrevende organisatie die de digitale maatschappij van nu en in de toekomst succesvol bedient.    

In de directie Digitale Voorzieningen bevinden zich meerdere disciplines die zich bezighouden met het leveren van I-dienstverlening richting medewerkers en burgers van de stad. Onze ontwikkelteams werken aan oplossingen voor onderwerpen als de woningvoorraad, werkgelegenheid en infrastructuur tot onderwerpen als veiligheid, openbare ruimte, zorg en onderwijs. Hierbij maken we gebruik van moderne methodes, talen en tooling.

Strategisch analist € - North-Holland, South-Holland Lees meer

Startdatum: 10-10-2022
Einddatum: 07-10-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 18-32
Sluitingsdatum: 24-08-2022 om 10:00 uur

Opdracht omschrijving
Om doorlopend inzicht te krijgen in internationale dreigingen, kwetsbaarheden en vatbaarheden in onze samenleving en de wijze waarop daar vervolgens misbruik gemaakt door criminelen om de machtspositie te vergroten en maximaal crimineel geld te verdienen, krijgt een toekomstbestendige intelligence functie bij NSOC vorm. Deze functie betreft een samenspel van verschillende analyse kwaliteiten die als team vanuit ieders invalshoek en expertise in een state of the art analytisch werk- en denk proces intelligencebeelden integreert en actualiseert zodat er voorstellend en voorspellend vermogen ontstaat.

De ontwikkeling van een dergelijk intelligence functie vraagt tijd en ruimte om te kunnen bouwen aan een voor de buitenwereld nieuw concept in de aanpak van ondermijning.  Tegelijkertijd vraagt de politiek bestuurlijke context om zichtbaarheid van NSOC en het behalen van concrete resultaten. Om het verschil te kunnen maken met intelligence vraagt dit om een impuls van beschikbaarheid in taakvolwassen expertise in de operationele context. Expertise die ook bijdraagt aan het versneld ' on the job' trainen van geworven functionarissen voor het leggen van het fundament voor een goede intelligence functie. 

NSOC is dan ook op zoek naar een parttime strategisch analist; specialist gericht op het bij elkaar brengen van de strategische waarde uit de beschikbare informatie en deze af te zetten tegen kwetsbaarheden en vatbaarheden in de samenleving, bij de overheid en vanuit een internationale component.

Doelstelling
NSOC is in opbouw en het personeelsbestand is dat ook. Dat geldt ook voor het traject van vakbekwaam maken van instromende medewerkers. Om in de huidige operatien een goede intelligencefunctie (gelijkend op het NSOC-intel proces) in te richten zijn wij op zoek naar een parttime Collection Management Specialist. We bereiken hiermee dat NSOC versneld in staat is om operationele resultaten te behalen Deze functionaliteit kan tevens worden ingezet voor het inwerken van nieuw instromend NSOC personeel en inbedden van het beoogd NSOC intelligence-proces.

Verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig werken met een IRM/CM proces binnen het inlichtingendomein en hier concrete resultaten in opleveren.
 • Het bij elkaar brengen van strategische waarde uit beschikbare informatie en deze afzetten tegen kwetsbaarheden en vatbaarheden in de samenleving, bij de overheid en vanuit een internationale component.
 • Het begeleiden van teams en (junior) analisten in het all-source analyse concept.

Contacten
NSOC is een samenwerkingsverband van zes organisaties en de intelligence functionarissen zijn dan ook voor het merendeel afkomstig uit deze organisaties. In eerste instantie zullen de contacten voornamelijk een interne focus binnen de NSOC hebben. 

Projectleider implementatie excellent opdrachtgeverschap € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

Startdatum: 01-10-2022
Einddatum: 31-03-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 24-08-2022 om 09:00 uur

Opdracht
Opstellen Visiedocument en implementatieplan
Voor nu richten we ons primair op het opdrachtgeverschap voor projecten in de uitbreiding, grootschalige vernieuwing en aanpassing van de railinfrastructuur en daarmee ook in eerste instantie op de samenwerking met GVB.  (Als we het VRA breed beschouwen dan speelt dit vraagstuk ook bij andere organisatorische ontwikkelingen zoals de implementatie van het interne besturingsmodel VRA en de opdrachtgeverschap voor Concessie, Activa en Gebieden en Programma’s, hierbij zal gekeken moeten worden naar synergiekansen).

Het implementatieplan willen we ophangen aan een visiedocument excellen opdrachtgeverschap wat voortborduurt op de Position Paper uit 2020. Hierin staan de leidende principes voor het opdrachtgeverschap verwerkt en vormt daarmee de basis voor de inhoudelijke uitwerking van producten. Het implementatieplan beschrijft vervolgens de aanpak om te komen tot de uitwerking van processen en instrumentarium in een Handboek AOG en de implementatie daarvan in de eigen organisatie en in de samenwerkingsafspraken met onze partners. 
Daarnaast dient de implementatie plaats te vinden binnen een aantal randvoorwaarden met betrekking tot timing, capaciteit en prioriterig van projectactiviteiten versus implementatie. Het Visiedocument en Implementatieplan zullen door het MT worden vastgesteld zodat de kanders voor de uitwerking breed binnen de organisatie duidelijk zijn en gedragen worden. 

Zelf zien we de opgave samengevat in vier hoofdthema's

 • Programmering en initiatie van projecten; Hieronder verstaan we de sturing vanuit de Asset Ownersrol op de aspecten (bijvoorbeeld beschikbaarheid, kostenoptimalisatie, duurzaamheid e.d.) waarop het OV-systeem doorontwikkeld dient te worden en de financiële kaders die daarvoor geldig. Op basis hiervan dient GVB vervoer systeem (AMRI, Concessie, Activa) op de daarvoor door C&C opgezette Integratietafel worden afgewogen en vastgesteld. Bij start van een projectfase wordt in een opdrachtformulier de kaders waarbinnen het project zich moet voltrekken vastgesteld. Voor de programmering is een doorkijk van minimaal 2 jaar het streven; Er is recent met GVB de afspraak gemaakt dat zij een totaaloverzicht gaan bijhouden van alle railinfra (AMRI) gerelateerde projecten zowel van VRA als derden. Dit biedt een goede basis voor gezamenlijke programmering met GVG;
 • Integrale aansturing; Hieronder verstaan we de samenwerking tussen de verschillende kolommen (project, assetmanagement, exploitatie, overige stakeholders) bij de aansturing gedurende het project. Hoe zorgen we ervoor dat gedurende het gehele project verschillende belangen integraal worden afgewogen en we sturen op het beste resultaat voor het werkend vervoersysteem;
 • Zakelijke samenwerking; Hieronder verstaan we het verder uitwerken en implementeren van de interne processen (het opstellen van het handboek AOG en de koppeling met de primaire en ondersteunende processen binnen de Vervoerregio) en het vaststellen van de zakelijke afspraken met het GVB in een samenwerkingsovereenkomst (tarieven, doorlooptijden besluitvorming, formats, kwaliteitsvoorwaarden en mandaat en overige governance-afspraken);
 • Governance; Hieronder verstaan we conform het eerder vastgestelde principes volgens het zandloper/bestuursmodel de aansturing vanuit AOG, MT en Bestuur. Op welke wijze borgen we een transparant en integraal besluitvormingsproces vanuit ons MT/bestuur in samenhang met de adviezen van de verschillende partners. Welke overlegstructuur en informatievoorziening hoort hierbij. De eerste drie onderwerpen sluiten aan op deze overaal governance structuur. 

Organisatie
Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Per 1 januari 2022 is de Vervoerregio opdrachtgever geworden van het GVB Railinfrabedrijf (GVB RIB) voor het uitvoeren van Assetmanagement van en projecten in het metro- en tramareaal. Tot 1 januari was de Amsterdamse dienst Metro&Tram verantwoordelijk voor de opdrachtverlening aan GVB. Daarnaast is de Vervoerregio opdrachtgever voor Dienst Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam voor grote projecten zoals de Ombouw Amstelveenlijn en de verlenging naar Uithoorn en straks de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Deze rol van opdrachtgever voert de Vervoerregio uit voor eigen rekening en risico en vraagt om een andere governance dan voorheen als subsidieverlener.

De organisatie is op het vlak van excellent opdrachtgeverschap nog volop in ontwikkeling en lerend. De visie op opdrachtgeverschap (position paper 2020 OV-Governance) geeft een goed beeld hoe de rolverdeling tussen VRA en haar opdrachtnemers is. Naast het opdrachtgeverschap voor beheer, onderhoud en vervang (assetmanagement railinfra) is de Vervoerregio ook opdrachtgever voor projecten betreffende de uitbreiding, grootschalige vernieuwing en aanpassing van de railinfrastructuur. Er is afgelopen half jaar veel aandacht uitgegaan naar de overdracht van projecten vanuit de rechtsvoorgangers naar de Vervoerregio e de hernieuwede start van de projecten met het GVB. Meer nog dan bij het opdrachtgeverschap voor beheer, onderhoud en vervangingswerkzaamheden vragen projecten om een duidelijk stuur waarmee de VRA aan de voorkant de regie kan voeren in nauwe samenwerking, afstemming en besluitvorming met partijen in de openbare ruimte. In het governance-model vervult de Ambtelijk Opdrachtgever (AOG) als regisseur de rol van opdrachtgever namens het management en het Dagelijks Bestuur. Tevens zien wij een bredere behoefte binnen de organisatie om op meerdere fronten de rol van opdrachtgever door te ontwikkelen, zoals bij de teams Concessie, Activa en Gebieden en Programma's. Het lijkt ons van belang om de rol van VRA als (ambtelijk) opdrachtgever in de basis gelijk te ontwikkelen.  

Binnen de Vervoerregio zijn twee Ambtelijk Opdrachtgever (AOG) verantwoordelijk voor de opdrachtverlening aan GVB RIB voor projecten betreffende de uitbreiding, grootschalige vernieuwing en aanpassing van de bestaande railinfrastructuur. De organisatie constateert dat de concretere invulling van het excellent opdrachtgeverschap nodig is. Zowel binnen de Vervoerregio zef, als in de samenwerking tussen de Vervoerregio en GVB RIB zijn essentiële procedures en eenduidige en transparante werkwijze nog onvoldoende ingevuld. De Vervoerregio is daarom op zoek naar een ervaren projectleider, die de AOG's bij de verdere implementatie van het excellent opdrachtgeverschap ontzorgt en er zorg voor draagt dat het instrumentarium voor deze eenduidelijke en transparante werkwijze voor het Ambtelijk Opdrachtgeverschap in producten is vastgelegd en geïmplementeerd in de organisaties. 

In de periode 2e helft 2022/2023 de basis voor het opdrachtgeverschap verder op orde brengen en het sturingsinstrumentarium te verbeteren / vergroten om zo de rol van regisseur te vervullen die aansluit bij de ambities van de VRA als excellent opdrachtgever, voor eigen rekening en risico. 

De aanpak die we voorstellen is om te komen tot een implementatieplan gebaseerd op de visie die wij hebben over onze rol van Ambtelijk Opdrachtgever naar externe partijen. Het implementatieplan moet leiden tot een Handboek Ambtelijk Opdrachtgeverschap waarin het instrumentarium en werkwijzen zijn vastgelegd.

Decentraal inkoper € 55 - € 55 Utrecht, Flevoland Purchasing & Logistics Lees meer

Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 01-02-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Sluitingsdatum: 25-08-2022 om 12:00 uur

De gemeente Utrecht koopt jaarlijks voor circa € 550 miljoen in. We kopen meubels en elektrische energie, maar ook bijvoorbeeld inhuurkrachten, software, bruggen, aanvullende zorg en grondbemonstering. Mede omdat de omvang en diversiteit van onze inkoop zo groot is, is het belangrijk dat we doeltreffend zijn. Het doel is allereerst dat we de goede dingen kopen, passend bij de behoefte en voor de meest gunstige prijs. Daarbij staat integer, objectief en transparant handelen hoog in het vaandel.

Op dit moment hebben we een opdracht voor een decentrale inkoper bij het bedrijfsbureau van de Stadsbedrijven van Utrecht. Je werkt in een team van 4 inkopers en 5 contractmanagers voor alle onderdelen van de Stadsbedrijven. Wij verzorgen de inkoop en het beheer van de contracten voor sportaccommodaties, auto’s, materialen, groenvoorzieningen, wegen, lantarenpalen, kortom alles wat je in de openbare ruimte tegen kunt komen. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel bij de producten die we inkopen. Het werk neemt toe en aan de inhoud worden steeds hogere eisen gesteld, omdat de complexiteit toeneemt. Hierop zijn we onszelf aan het heroriënteren.

Intussen loopt het werk door en daarvoor hebben we versterking nodig. We hebben je niet alleen nodig om inhoudelijk werk op te pakken, maar ook om met ons mee te denken over de toekomst.

Je taken zijn:

 • Uitvoeren van inkoop, van inkoopbehoefte t/m het contract tussen €20.000,- en €215.000,- voor diensten en leveringen en tussen €50.000,- en €1.500.000,- voor werken;
 • Ondersteuning bieden aan aanvragers en contracteigenaren;
 • Voorbereiden van Nationale/Europese aanbestedingen voor het organisatieonderdeel;
 • Aanspreekpunt voor de relevante productgroep eigenaren;
 • Aanspreekpunt voor het management en controllers over inkoopzaken (nacalculatie; benutting contracten; komende inkooptrajecten)

We verwachten van jou?

 • Je bent in staat zelfstandig inkoopvraagstukken op te pakken, en als inkoper op te treden bij meervoudige onderhandse aanbestedingen;
 • Je werkt samen met de projectleider en het aanbestedingsteam, Juridische Zaken en Inkoop Centraal om tot een optimale aanbesteding te komen;
 • Je stemt af met financieel deskundigen en adviseert actief aan het aanbestedingsteam en de opdrachtgever;
 • Je bent aanspreekpunt voor de interne opdrachtgevers en de collega’s in de uitvoerende teams en bewaakt met hen de realisatie van de aanbestedingstrajecten en monitort de kwaliteit daarvan;
 • Voor de jou toebedeelde dossiers voer je periodiek contractoverleg;
 • Je vindt het leuk om je kennis te delen met - en te fungeren als sparringpartner en coach voor je collega’s.
Financieel Manager Onderwijs € - Utrecht, Flevoland Finance, Banking & Insurance Lees meer

Startdatum:12-09-2022
Einddatum:31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:24
Sluitingsdatum: 24-08-2022 om 12:00 uur)

Het Hoofd Financiën & Control ontwikkelt het beleid op financieel-economisch en administratief terrein en draagt zorg voor de planning en control cyclus. Tevens is hij/zij belast met de interne controle van de administratieve organisatie en draagt zorg voor de ontwikkeling van en afstemming met (geautomatiseerde) informatiesystemen voor financieel-economische aangelegenheden. Het hoofd Financiën & Control heeft een belangrijke rol om de afdeling te ontwikkelen van financial control naar business control.

Jouw werkzaamheden
•Optreden als ‘het geweten’ voor het College van Bestuur, directeuren en hoofden bij het monitoren en analyseren van de voortgang en de uitvoering van de organisatiedoelen;•Eindverantwoordelijk voor de Planning & Control-cyclus;
•Aansturen en coachen van de medewerkers van de afdeling Financiën & Control (circa 5,0 fte) op resultaten en performance;
•Inkoopfunctie aansturen;
•Jaarrekening;
•Optimaliseren en bewaken van de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB);•Signaleren, optimaliseren en implementeren van procesverbeteringen en controleprocessen;•Zorgdragen voor het treasurymanagement en liquiditeitsbeheer van MBO Utrecht; 
•Initiëren van en deelnemen aan diverse bedrijfseconomische projecten, waaronder;
•Nieuw(ver)bouw van locaties, samenwerkingsprojecten, calculatiemodellen en kostprijsberekeningen;
•Fungeren als gesprekspartner voor de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Organisatie
MBO Utrecht is een kleinschalige, interconfessionele onderwijsinstelling die doelmatig onderwijs aanbiedt met focus op de hoogste niveaus van het mbo. MBO Utrecht biedtmet ca. 500 medewerkers ruim 50 mbo-opleidingen aan ongeveer 5.000 studenten, in uiteenlopende de domeinen van het mbo-onderwijs.

 

Organisatieadviseur HR € - Overijssel, Gelderland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

Startdatum:15-09-2022
Einddatum:15-03-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:32
Sluitingsdatum: 25-08-2022 om 17:00 uur

Voor de veranderlijn ‘Mens in Ontwikkeling’ is de gemeente Barneveld op zoek naar een interim Organisatieadviseur HR. 

Een organisatie in verandering

De samenleving verandert en de vraagstukken worden steeds complexer. De organisatie verandert mee en moet steeds beter in staat zijn om te gaan met en antwoorden te vinden op deze toename aan complexiteit.

Wat dit betekent voor de doorontwikkeling van de organisatie is vastgelegd in het Groeiplan 2021 - 2025, bekrachtigd door het College. De Ondernemingsraad is nauw betrokken. Het Groeiplan is een richtinggevend document en geeft een doorkijk naar wat de ambities van de organisatie zijn in lijn met dat wat de samenleving vraagt. Denken van buiten naar binnen, grote complexe vraagstukken worden opgavegericht opgepakt met een concreet doel en resultaat. Dit vraagt een andere wijze van (aan-) sturing (en inrichting) van de organisatie en een andere, veel meer integrale wijze van (samen-) werken van de medewerkers vanuit opgaven gestuurd.

De komende jaren wordt deze verandering op een zoveel mogelijk participatieve wijze ontwikkeld en gerealiseerd.

De gemeentesecretaris/concerndirecteur (opdrachtgever) heeft de programmamanager Organisatieverandering (opdrachtnemer) gevraagd om dit veranderproces samen met het Programmateam Organisatieontwikkeling Barneveld Groeit! verder vorm te geven. Het Programmateam is samengesteld met vertegenwoordigers uit de organisatie die ieder trekker zijn van een van de ontwikkellijnen.

Daarnaast coördineert het Programmateam (en voert deels mede uit) de realisatie van de activiteiten die belegd zijn in de organisatie. Deze activiteiten voortkomend uit het Groeiplan, worden afgestemd op inhoud en planning en uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

Wat vraagt de organisatie van je/ wat is je rol?

Als Organisatie adviseur HR ben je verantwoordelijk voor de ontwikkellijn ‘Mens in Ontwikkeling’ vanuit het programma ‘Barneveld groeit!’. Je geeft invulling aan alle mens gerelateerde initiatieven binnen het programma.

Jouw thuisteam is team HRM en je werkt functioneel samen met en onder leiding van de programma manager organisatie ontwikkeling en neemt zitting in het programmateam als projectleider ‘Mens in Ontwikkeling’. Daarbij stem je intensief af met je collega’s binnen team HRM, samen werk je aan initiatieven vanuit de organisatieontwikkeling zodat de reguliere werkzaamheden elkaar gaan versterken.
Je bent in staat om de inhoudelijke initiatieven te begeleiden en weet medewerkers en leidinggevenden in beweging te krijgen en op een natuurlijke manier te overtuigen. Jij legt verbinding, vraagt door, durft een andere en kritische mening te geven en stelt de status quo ter discussie. En zorgt daarbij dat zowel leidinggevenden als medewerkers zich betrokken en eigenaar voelen.

Je bouwt intern aan een netwerk en werkt samen met stakeholders zoals bijvoorbeeld de OR.

Wat ga je doen

Medewerkers merken de effecten van de organisatieontwikkeling en dus jouw werk. We vragen aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkeling in de afgelopen jaren.

Meer specifiek ga je aan de slag met:

 • Het opstellen van een plan van aanpak voor de ontwikkellijn ‘Mens in ontwikkeling’, waaronder o.a. het ontwikkelprogramma voor teamleiders, directie én medewerkers vanuit het gedachtengoed van Rijnlands organiseren.
 • Uitvoeren van het plan van aanpak in samenwerking met de programmamanager, de medewerkers, het management, HR en de OR;
 • Samen met je HR collega’s samenstellen van een ontwikkelprogramma voor teamleiders, directie en medewerkers, om het gewenste gedrag te gaan doorleven;
 • Het organiseren en verzorgen van verschillende werkvormen om de gewenste effecten en resultaten te realiseren.