Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
Technisch Projectleider Groen € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

Als technisch projectleider kom je in een team te werken wat geleid wordt door een integraal projectmanager. Het Ingenieursbureau werkt met het IPM-model; dat houdt in dat naast jouw functie als technisch projectleider, o.a. de functie van omgevingsmanager, contractmanager en een projectbeheerser ook vertegenwoordigd zijn in het team onder leiding van de integraal projectmanager.

Als technisch projectleider Groen ben je verantwoordelijk voor de (technische) voorbereiding en de uitvoering van de projecten. Dit doe je met je eigen projectteam, waar o.a. een omgevingsmanager, werkvoorbereider, ontwerper en ecologisch adviseur deel van uitmaken. Zij rekenen op jouw heldere sturing tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een project. Je bent in staat om de juiste belangen af te wegen en in de uitvoering adequaat te sturen op kwaliteit, planning en financiën.

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de afstemming met diverse stakeholders (deels door de omgevingsmanager);
 • Je zorgt dat de benodigde onderzoeken (bodemonderzoek of flora en fauna onderzoek) worden uitgezet;
 • Je borgt alle technische eisen en wensen tijdens de voorbereidingsfase;
 • Je stelt projectplannen op (inclusief planning, capaciteit en financiën);
 • Je stuurt de aannemers aan en stemt af met de directievoerders;
 • Je laat ontwerpen opstellen;
 • Je bereidt diverse overleggen voor;
 • Je vraagt offertes op en laat deze beoordelen.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 900 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van kilometers walmuur en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen.

We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling - dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als zzp'er is niet mogelijk (ook niet vanuit je eigen BV) aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. Zzp'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

Technisch Manager Gevelisolatie € - North-Holland, South-Holland Construction & Engineering Lees meer

Het Landelijk project Gevelisolatie (GI) omvat het onderzoeken van geluidgevoelige gebouwen (vnl. woningen, scholen en zorgcentra) als gevolg van te hoge geluidbelasting op de gevels binnen diverse projecten voor zowel DG Rijkswaterstaat als ProRail en DG Luchtvaart en Martieme zaken. Projecten variëren in omvang van 1 tot 500+ woningen. Gemiddeld zijn er ca. 40-50 projecten in verschillende fasen tegelijk in behandeling. Indien uit het onderzoek blijkt dat een gebouw onvoldoende geïsoleerd is tegen geluid wordt deze op kosten van het betreffende project voorzien van aanvullende geluidwerende voorzieningen. Het onderzoek is uitbesteed aan een viertal ingenieursbureaus en de uitvoering van de maatregelen aan een tiental aannemers.

Het werkgebied omvat geheel Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan woningen van derden, veelal zijn dit particuliere eigenaren.

Beoogd projectresultaat

Het op uniforme wijze, tijdig, kwalitatief voldoende en efficiënt isoleren van woningen rond Rijksinfrastructuur (wegen, spoorwegen en luchthavens) waarvoor DG RWS, DG LM, ProRail of provinciale overheid verantwoordelijk zijn, waarbij een publieksgerichte benadering van eigenaren/bewoners voorop staat.

Bijzonder project

Het project Gevelisolatie is bijzonder te noemen om de volgende redenen:

Het is het enige projectteam binnen RWS dat zich bezig houdt met onderzoek en realisatie van geluidwerende maatregelen aan gevels van objecten.

De werkzaamheden binnen het project hebben een sterk repeterend karakter en in de loop van de tijd worden projecten toegevoegd en afgerond. Hierdoor is er sprake van een programmatische aanpak.

Er wordt gewerkt in opdracht van derde partijen waarbij het project GI weinig invloed heeft op beschikbaar komen van deelopdrachten. We zijn afhankelijk van het onherroepelijk worden van saneringsplannen.

Er wordt gewerkt in eigendommen van derden, vaak in bewoonde situatie. Hierdoor is het van groot belang dat de door RWS ingezette partijen zich hiervan bewust zijn en met respect omgaan met eigenaren/bewoners en hun eigendommen.

Het gehele proces binnen GI zit aan elkaar als een soort ketting. De zwakste schakel bepaalt het tempo en daarmee de productie.

Als Technisch Manager van het project Gevelisolatie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteit van de opgeleverde producten van de Ingenieursbureaus. Je bent onderdeel van het IPM team en sparringpartner voor de technische adviseurs waar het gaat om akoestische berekeningen en controlemetingen. Je zorgt ervoor dat de producten binnen het werkveld TM conform de vigerende wetgeving en kaders/uitgangspunten tot stand komen.

Veiligheidsbewustzijn in het gehele proces van GI is voor jou belangrijk en vanzelfsprekend. Jij zorgt er voor dat iedereen in het proces weet wat van hem of haar wordt verwacht en je zorgt voor de monitoring en rapportage.

Je bent sparringpartner voor de projectjurist waar het gaat om interpretatie- en ontwikkeling van wet- en regelgeving. Je bent opsteller van de project/programma ramingen incl. een kwalitatieve risico-inventarisatie. Hierbij maak je gebruik van de beschikbare kengetallen en resultaten van de woninganalyse per project/programma.

26 maanden - 36 uur - 1.00 FTE

ERP Business Support Analyst (MS Dynamics 365) € - Utrecht, Flevoland Information Technology Lees meer

Als ERP Business Support Analyst werk je nauw samen met Business Process Owners (BPO's) en onze externe partner die belast is met het verlenen van ERP-ondersteuning. Je hebt als hoofddoel het aanpakken van ERP-gerelateerde uitdagingen en het bieden van geschikte oplossingen. Je vervult een cruciale rol bij het verbeteren en in stand houden van Microsoft Dynamics 365 om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de werkstroom te verbeteren.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van trainingsmateriaal en het verzorgen van trainingssessies om medewerkers te informeren over hoe ze het ERP-systeem effectief kunnen gebruiken. Als er problemen optreden bij eindgebruikers, ben jij degene die deze oplost.

Deze rol omvat ook de verantwoordelijkheid voor back-up taken met betrekking tot ERP-testprocedures. Bovendien zijn er algemene IT-taken binnen deze functie, zoals het assisteren bij systeemupgrades, het beheren van gebruikersrollen en het bewaken van KPI's.

Adviseur Bodem Bouwstoffen en Water € - Groningen, Friesland, Drenthe Construction & Engineering Lees meer

Je geeft samen met onder andere 7 collega bodemadviseurs van de ODG uitvoering aan de ambitieuze doelen van gemeenten en provincie op het gebied van het beschermen van de bodem.

Het takenpakket is divers:

 • Het beoordelen van meldingen Besluit bodemkwaliteit;
 • Adviseren over complexe vraagstukken met betrekking tot bodem en ondergrond;
 • Advisering en plantoetsing over bodemaspecten bij omgevingsvergunningaanvragen en bestemmingsplannen (omgevingsvisie/omgevingsplannen);
 • Toetsen en beoordelen van bodemonderzoeken, saneringsplannen en evaluatieverslagen;
 • Leveren van vakinhoudelijke kennis in projectteams;
 • Je adviseert, zowel intern als extern, over bodemonderzoeken, saneringen en bodembescherming;
 • Intern zoek je de verbinding die zorgt voor maximale bodembescherming binnen de verschillende disciplines van de organisatie.
Boetemedewerker € - Brabant, Limburg, Zeeland Information Technology Lees meer

Voor een exclusieve uitvraag vanuit onze raamovereenkomst met de gemeente Tilburg zijn we op zoek naar een Boetemedewerker.

Het doel van de afdeling Werk & Inkomen is om burgers zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving.

Onze opgave is om efficiënte en effectieve dienstverlening vorm te geven waarin maximaal aansluiting wordt gezocht en gevonden bij de behoefte van werkgevers en de in de arbeidsmarkt, in de stad en de in de individuele klant aanwezige kracht. We dragen bij aan de ondersteuning van werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmark en hopen daarbij zoveel mogelijk mensen uitkeringsonafhankelijk te maken. We doen dat door de vraag van de markt en de klant centraal te stellen en daar waar nodig, passende begeleiding te bieden. De afdeling Werk & Inkomen bestaat uit vier clusters: Regie, Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening. De clusters zijn onderverdeeld in teams.

De afdeling Werk & Inkomen werkt samen met een aantal kernpartners en heeft een netwerk dat bestaat uit een groot aantal maatschappelijke partners en werkgevers die actief zijn in de stad en regio. 

Cluster Inkomen

Het cluster Inkomen verzorgt het contact met de klant. De medewerkers gaan zoveel mogelijk uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de klant. Maar er blijft een wettelijk geregeld vangnet voor burgers die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Het cluster inkomen bestaat uit de teams Uitkeringsbeoordeling, Inkomensbeheer 1 en 2, en Backoffice. Binnen het team Uitkeringsbeoordeling en Inkomensbeheer werken met name rechtmatigheidsconsulenten. Zij voeren gesprekken met de klanten van Werk & Inkomen en beoordelen het (voortgezet) recht op uitkering in het kader van de Participatiewet. Daarnaast beoordelen zij aanvragen bijzondere bijstand. In de Backoffice verwerken de backofficemedewerkers de inkomstenverklaringen, aanvragen kinderopvang, bijzondere bijstandsaanvragen waarvoor geen klantencontact nodig is, terugvorderingen en bijbetalingen. De boetemedewerker is gepositioneerd in het team inkomensbeheer 1

De functie

Je bent verantwoordelijk voor het informeren van klanten over het voornemen van de gemeente om een boete op te leggen vanwege een mogelijke schending van de inlichtingenplicht. Je voert gesprekken waarvan cautie de basis is. Naar aanleiding van de gesprekken en de voorliggende informatie stel je vast of er sprake is van schending inlichtingenplicht en stel je vast of er sprake is van verzachtende omstandigheden. Vervolgens leg je een waarschuwing of een boete op of zie je af van boete. De uitvoering van je onderzoek met betrekking tot de voorliggende informatie is een belangrijk onderdeel van je werk. Je combineert daarbij kennis van relevante wetgeving en de processen en systemen waar binnen Werk & Inkomen gebruik van wordt gemaakt. Je verwerkt je bevindingen in een rapportage en een beschikking en informeert daarmee de klant en zet daarmee ook het incassoproces in gang.

7 maanden | 20-25 uur | 0,56-0,67 fte

Groen en beplantingsontwerper € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

Voor team Ontwerp Publieke Ruimte van de gemeente Utrecht zoeken wij een enthousiaste Groen-/Beplantingsontwerper met veel kennis van beplanting. In een team van ontwerpers, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen denk je mee over opgaven van diverse schaalniveaus.

Werkzaamheden

 • Je vindt het leuk om binnen een cultuurhistorisch waardevolle omgeving groen- en beplantingsplannen te maken en groenadviezen te geven.
 • Je beschikt aantoonbaar over ruime kennis van bomen en planten en hun groeiplaats, waarmee jij kunt bijdragen aan de opgave van vergroening van de openbare ruimte van de stad Amsterdam!
 • Je houdt rekening met wensen uit de buurt in relatie tot de gemeentelijke kaders, ambities en budgetten.
 • Je onderhoudt nauw contact met je team en met producenten, leveranciers, collega’s van het Ingenieursbureau en Stadswerken van de gemeente om te komen tot de juiste oplossing voor het ontwerp.

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband.

Factureren als ZZP'er is niet mogelijk (ook niet vanuit je eigen BV) aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

Beleidsadviseur Armoedebeleid € - Overijssel, Gelderland Ex. Board, Policy & Programme Mgt. Lees meer

In Zwolle leven nog steeds 4500 huishoudens jarenlang van een inkomen rond het sociaal minimum. Hier moeten we wat aan doen. Om Zwolle een stad zonder ‘armen’ te laten worden, is een integrale aanpak nodig. Samen denken en doen met collega’s, inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven en instellingen. Wij zetten onder meer in op het laagdrempelig ontsluiten van regelingen, zoals via het kind-loket. Hier kunnen mensen met kinderen en een minimum inkomen informatie krijgen over alle mogelijke subsidies. Een ander voorbeeld is de collectieve inkoop van noodzakelijke verzekeringen, zoals een zorgverzekering.

We zijn op zoek naar iemand die de volgende werkzaamheden kan gaan uitvoeren;

 

 • Advisering subsidieregeling armoede
 • Schrijven van memo’s, collegevoorstellen en raadsvoorstellen
 • Schrijven evaluatie van een pilot
 • Voorbereiden en coördineren minima effecten rapportage 2024
 • Advisering op beleidsterrein armoede en schulden
 • Ondersteunen bij begrotingscyclus en beantwoorden raadvragen, moties, etc.

7 maanden | 32 uur | 0,89 FTE

Projectleider Huisvesting GGD € - North-Holland, South-Holland Office & Facility Management Lees meer

De GGD zoekt per direct ervaren projectleider huisvesting. Op korte termijn zullen enkele grote huisvestingsprojecten starten. Het gaat daarbij om de modernisering van de hoofdlocatie aan de Nieuwe Achtergracht 100, waarbij de GGD zich zal door ontwikkelen in het hybride werken. Een grootschalige gevelrenovatie en het onderbrengen van organisatieonderdelen van de GGD in het pand aan de Elisabeth Wolffstraat in Amsterdam West.

Voor de afdeling Facilitair & Inkoop, onderdeel van de afdeling Centrale Staf van de GGD Amsterdam, zijn wij op zoek naar een ervaren (senior) kwartiermaker/ projectleider Huisvesting, die de GGD belangen behartigt bij de voorbereiding- en uitvoering en afronding van de projecten, waarbij de dienstverlening van de GGD geen moment gehinderd mag worden. Een lastige opgave: onze cliënten moeten toegang blijven houden tot het pand en de verschillende afdelingen en een grote groep van medewerkers moeten blijven kunnen werken op de locatie Nieuwe Achtergracht.

Je neemt als projectleider deel aan verschillende projectgroepen ten behoeve van ontwerp, verbouwen, verhuizen en hybride werken.

 • Je ontwerpt een GGD eigen meerjaren zorgspecifieke huisvestingsvisie die aansluit op de huisvestingsvisie en werkomgevingssegmenten van het Facilitair Bureau van de gemeente Amsterdam
 • Je brengt de huisvestingsbehoefte van de GGD Amsterdam in beeld en stelt hiervoor zogenaamde “vlekkenplannen” op.
 • Je zorgt voor afstemming met de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de renovatie- en verbouwplannen
 • Je stelt in overleg met de diverse gemeentelijke partners (Vastgoed en Facilitair Bureau) een noodplan op voor tijdelijke en structurele verhuizingen inclusief gedegen financieel onderbouwd overzicht van de facilitaire en ICT dienstverlening.
 • Je bereidt in overleg (interne) verhuizingen voor, zoals het opstellen van een verhuisplannen en communicatie richting medewerkers
 • Je kunt de problematiek en wensen van de “GGD organisatie” juist vertalen naar huisvestingswensen
 • Je denkt mee over het verder vorm geven van het hybride werken

1 jaar - 24 tot 32 uur - 0.67 tot 0.89 FTE

Informatie Adviseur Document- en Bestandsbeheer € - Overijssel, Gelderland Information Technology Lees meer

Standplaats: Nijmegen

Startdatum: 01-11-2023

Einddatum: 30-04-2024

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 24

Online sinds: 25-09-2023

Functie

Voor een organisatie in Nijmegen zoeken we een Informatie Adviseur Document- en Bestandsbeheer.

De duur van de opdracht betreft 6 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 24 uur per week.

Bedrijfscultuur

Als je werkt voor de gemeente Nijmegen beteken je iets voor de Nijmeegse burger. Wat je doet heeft indirect of direct gevolgen voor hem of haar. Of je nu werkt in de backoffice of de frontoffice, of je nu toezichthouder bent of beleidsadviseur. Jouw werk raakt de samenleving. Jouw werk doet er toe.

Binnen de gemeente krijg je de kans om te groeien in je werk en de mogelijkheden om te leren en je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan. Je krijgt hier veel vrijheid en zelfstandigheid. Dat vraagt natuurlijk tegelijkertijd om eigen verantwoordelijkheid. En vrijheid moet je niet verwarren met vrijblijvendheid; Nijmegen koerst ook op resultaten.

Je kunt altijd terugvallen op de kennis van je collega's; het is niet zo dat je in het diepe wordt gegooid. Verder gaan we ongedwongen, informeel en respectvol met elkaar om en spreken we elkaar aan met 'jij' en 'jou'.

Functiebeschrijving

We zoeken vanwege langdurige ziekte van een collega een tijdelijke Informatie Adviseur met kennis van document- en bestandsmanagement.

Als informatie adviseur beschik je over vaardigheden om onze organisatie te helpen zich digitaal en innovatief te ontwikkelen. Voor deze tactische opdracht beschik je over kennis van document- en bestandsmanagement met innovatie- en realisatiekracht., waarbij maatschappelijke opgaven je startpunt zijn. Iemand die kan meehelpen de huidige informatievoorziening te transformeren naar de gewenste nieuwe werkelijkheid.

Vanuit specifieke kennis rond document- en bestandsbeheer vertaal je de ingezette visie technisch en praktisch voor management en medewerkers, ook binnen de randvoorwaarden als wetgeving, tijd, budget en capaciteit bij de realisatie van de daaruit volgende i-projecten.

Jij eigent je snel ons Digitaal Informatiebeleid 2021-2025 en de Gemeente Nijmegen Architectuur toe, die jij praktisch kunt vertalen.

Verantwoordelijkheden:

Je adviseert management en medewerkers met oplossingen die goed realiseerbaar zijn in de praktijk van dienstverlening. Je bent digitaliseringsexpert die behoeften van Nijmegenaren aan toegang tot documenten en bestanden weet te vervullen met moderne IT toepassingen. Je kijkt mee waar het op langere termijn naar toe moet en hoe dat vertaald wordt in het i-portfolio van een domein vanuit het besef wat nodig is om eenvoudig en toegankelijk onze dienstverlening te realiseren. Je zoekt samen met de collega's naar slimme verbetering van domeinprocessen en de omgang met documenten en bestanden hierin. We zijn bezig de visie op document- en bestandsbeheer vast te stellen en jij helpt die tactisch te vertalen in diverse dienstverleningsprocessen . Bijvoorbeeld in vraagstukken in de openbare ruimte (rond de transitie van documentgericht naar datagericht werken).

Je functioneert als lid van team Ontwikkeling I&A en o.l.v. de manager van dit team, die tevens de rol van CIO heeft. Je bent in staat in wisselende teams en zelfstandig de vraagstukken op te pakken.

Samen met ons ben je als partner in dialoog met het management van onze organisatie bij het ondersteunen van het verbeteren van informatiebeheerprocessen. Je vertaalt deze naar praktische en technische verantwoorde oplossingen.

Dit kan zijn bij het uitwerken van veranderende processen, maken van leesbare ontwerpen of het bijdragen aan de realisatie en implementatie. Die kun je in toegankelijke taal en beeld uitleggen aan al je stakeholders en opdrachtgevers. Je kunt sparren met een team van collega's dat samen helpt beleid en uitvoering in balans te houden en we verwachten van jou heldere vakinbreng t.a.v. informatiebeheer. Je bent in staat onze vast IT-partner iRvN te woord te staan en gerichte changes/opdrachten bij hen te regelen.

Jouw rol is het om het aspect document- en bestandsbeer zo te vertalen dat we de vragen uit het domein of de opgaven waaraan je werkt van antwoord te voorzien.

P&O Adviseur € - North-Holland, South-Holland Human Resources Management Lees meer

Standplaats: Gorinchem

Startdatum: 16-10-2023

Einddatum: 31-12-2023

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 32

Online sinds: 25-09-2023

Functie

Voor een non-profit organisatie in Gorinchem zoeken we een P&O Adviseur.

De duur van de opdracht betreft 3 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 32 uur per week.

Bedrijfscultuur

Avres ondersteunt mensen in ontwikkeling

Avres helpt inwoners van Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden bij werk en geldzaken.

Voor bedrijven zijn we de partner om sociaal ondernemen vorm te geven, met gemotiveerd personeel en betrouwbare dienstverlening.

Samen maken we er werk van!

Functiebeschrijving

Je werkt in een organisatie waarin de focus ligt op ontwikkeling. Ontwikkeling van de doelgroepen waarvoor we mogen werken, ontwikkeling van alle medewerkers van de organisatie en natuurlijk ook de ontwikkeling van jou! Het team bestaat uit (senior) adviseurs P&O, salarisadministrateurs, administratieve ondersteuning en een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Jij bent een professional die adviseert, inspireert en de verbinding zoekt binnen de organisatie. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, adviesvaardigheden en een gezonde dosis overtuigingskracht. Ook heb je een aansprekende visie op goed werkgeverschap. Je beschikt over een vlotte pen en stelt gemakkelijk heldere en concrete beleidsnoties op. Je bent een denker en doener in één; jij weet visie te vertalen naar de praktijk. En, last but not least, je hebt veel affiniteit met onze doelgroepen.

Thuiswerken mogelijk: 1 dag per week.

Manager IT Infrastructuur en Bedrijfsvoering € - Utrecht, Flevoland Information Technology Lees meer

Wat ga je doen?

 1. Realisatie van producten en diensten: De teammanager is verantwoordelijk voor het leveren van producten en diensten aan Defensieklanten. Dit omvat het waarborgen van kwaliteit en voortgang binnen het toegewezen aandachtsgebied.
 2. Coördinatie en bewaking van servicelevels: De teammanager moet de coördinatie en bewaking van de vastgestelde servicelevels waarborgen om te zorgen dat aan de verwachtingen van de klanten wordt voldaan.
 3. Bijdrage aan de ontwikkeling van de afdeling: De teammanager neemt deel aan afdelingsoverstijgende overlegvormen en doet voorstellen om de afdeling te optimaliseren en te verbeteren.
 4. Advies over HR-processen: De teammanager heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor HR-processen en adviseert het Sectiehoofd in deze context.
 5. Capaciteitsplanning: De teammanager is verantwoordelijk voor het plannen en efficiënt inzetten van mensen en middelen binnen het aandachtsgebied. Dit omvat het opstellen, beheren en bijsturen van de capaciteitsplanning.
 6. Leiderschap: De teammanager geeft leiding aan het toegewezen team en is verantwoordelijk voor het realiseren van agile werken binnen de afdeling.

Binnen de afdeling ICS zijn er specifieke verantwoordelijkheden, zoals het leveren van IT-infrastructuurproducten en -diensten, coördinatie van activiteiten binnen IT Infra, het fungeren als koppelvlak tussen IT Infra en andere afdelingen en het uitvoeren van verschillende bedrijfsvoeringssystemen conform het Bedrijfsbureau beleid JIVC. Dit omvat managementinformatie, planning en control, personeel, IV-ondersteuning, veiligheid en milieu, beveiliging, huisvesting, materieelbeheer, managementondersteuning, preventie, stafwerkzaamheden en financiën. Bovendien omvat de rol bijzondere taken zoals transitiemanagement, communicatie en cultuur en centrale advisering.

In deze functie moet de teammanager effectief leiding geven aan zijn team en ervoor zorgen dat de doelstellingen en verwachtingen van de afdeling worden gerealiseerd, terwijl hij ook bijdraagt aan de bredere strategische doelen van de organisatie.

Implementatiemanager Verkeer en Openbare Ruimte € - North-Holland, South-Holland Construction & Engineering Lees meer

Als implementatiemanager ben je een onderdeel van en werk je nauw samen met het Programmateam. Het programmateam bestaat uit de programmamanager, procesarchitect, procesmodelleur en procesbegeleider. Je helpt bij de ontwikkeling en implementatie van het procesmodel. Voor de ontwikkeling en implementatie van de assetmanagementprocessen worden verschillende ontwerpsessies, validatie en evaluaties georganiseerd. Uit deze sessies komen verbeterpunten (producten), die jij vertaalt in verbeterinitiatieven. Hierbij zoek je altijd aansluiting met de eindgebruikers. De betrokken medewerkers (eindgebruikers) zitten zowel in het Team Civiele Constructies, als in de samenwerkende ketenpartners (Stadswerken, Ingenieursbureau, Programma Bruggen en Kademuren en Waternet).

 • Het samenwerken met het Programmateam en eindgebruikers om assetmanagement te implementeren;
 • Het organiseren en trekken van ontwerpsessies, validatiesessies en evaluaties ten behoeve van de assetmanagementprocessen;
 • Het uitwerken van processen in de vorm van stroomschema's volgens de Business Process Model and Notation (BPMN) en/of ArchiMate (stroom)diagrammethode;
 • Het vertalen van verbeterinitiatieven/procesverbeteringen in concrete producten (bijvoorbeeld templates);

Het verwerken van de opgehaalde aandachtspunten en verbeterpunten;

Het in gesprek gaan met de eindgebruikers om hun aandachtspunten aan te scherpen.

24 maanden - 18 uur -36 uur per week - 0,50 - 1 fte

Opzichter € - Utrecht, Flevoland Construction & Engineering Lees meer

Ben jij de opzichter bij wie huurder, kwaliteit en klantgerichtheid voorop staan en kan jij het team helpen met het verder ontwikkelen en professionaliseren van het mutatie- en service onderhoud? Voor onze afdeling Onderhoud zoeken wij een klantgerichte opzichter

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de opname, uitvoering en verantwoording van alle dagelijks onderhoud aan de woningen van Bo-Ex. Denk aan onderhoud naar aanleiding van een verhuizing (mutatie), serviceonderhoud of zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) door huurder. Je zorgt er voor dat complexe en bijzondere opdrachten van bouwkundige aard technisch en administratief op een juiste manier worden opgepakt en afgerond. Je doet dit op een klantvriendelijk en vlotte manier. Als het nodig is schakel je externe deskundigen in.
 • Je begeleidt het verhuur mutatieproces. Je zorgt ervoor dat onze huurders de woningen op tijd en in een goede staat opleveren, zorgt voor het mutatieonderhoud en levert de woning weer op aan nieuwe huurders. Inclusief alle activiteiten die daarbij horen.
 • Je zorgt ervoor dat het serviceonderhoud optimaal wordt gepland en professioneel wordt uitgevoerd met de juiste communicatie naar de huurders. Je maakt hiervoor werkomschrijvingen, kostenramingen en vraagt offertes aan. Je houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Je behandelt WMO- en ZAV- aanvragen en beoordeelt ZAV op de uitvoering.
 • Je verzorgt de telefonische achtervang (buiten kantoortijd) voor de boodschappendienst en calamiteitenservice en wordt ingeroosterd in de piketdienst.

Het team bevindt zich in een opbouw- en ontwikkelingsfase nadat opzichters vanuit twee verschillende afdelingen zijn samengevoegd. We hebben te maken gehad met verloop en er zijn nieuwe collega’s aan het team toegevoegd. Als jij bij ons komt werken, verwachten we dat jij een positieve en optimale bijdrage levert aan de verdere opbouw van dit team.

De opzichters maken deel uit van een wijkteam en werken direct samen met woonconsulenten, verhuurmedewerkers, technisch- en buurtbeheerders en natuurlijk ons HCC (huurders contactcentrum). Dat betekent dat je ook vanuit de rol van Opzichter een belangrijke bijdrage levert aan het signaleren en rapporteren over leefbaarheid.

3 maanden - 32/36 uur per week - 0,88/1 fte

Planjurist ruimtelijke ontwikkeling € - Utrecht, Flevoland Construction & Engineering Lees meer

Dit zijn wij

We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht

Als junior planjurist beoordeel en regisseer je ruimtelijke initiatieven binnen de gemeente Soest en ben je verantwoordelijk voor het proces vanaf de eerste oriënterende gesprekken tot de uiteindelijke besluitvorming. In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met initiatiefnemers van uiteenlopende plannen en probeert daarin gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan; je onderzoekt of het plan inpasbaar is of inpasbaar is te maken binnen het beleid van de gemeente Soest en juridische wet- en regelgeving. Er wordt gewerkt met een omgevingstafel.

Als planjurist heb je uiteraard gedegen planjuridische kennis van ruimtelijke ordening en ben je communicatief vaardig. Principebesluiten, ontwerpbestemmingsplan, anterieure overeenkomsten moeten worden getoetst en de bijbehorende interne documenten daarvoor opgesteld. Je begeleidt participatie avonden, formuleert reacties op zienswijzen en beroep en hebt waar van toepassing nauw overleg en afstemming met de projectleider, wethouder en ambtelijk opdrachtgever. Affiniteit met transformatie opgaven.

Hoofd Functioneel Beheer € - North-Holland, South-Holland Information Technology Lees meer

Je gaat leidinggeven aan het team functioneel (ongeveer 30 vaste medewerkers en externe inhuur) met service managers (verantwoordelijk voor de Multidisciplinaire teams (MDT’s) met aandacht voor de ontwikkeling van het team en het individu en slim samenwerken. Je werkt dus in een matrix organisatie. Deze samenwerking wordt vanwege de reeds gestarte agile way of working anders en daar neem je de medewerkers in mee.


Daarbij zorg je voor een goede sfeer op de afdeling waarin iedereen met plezier werkt. Je voert de gesprekscyclus uit met de medewerkers, waarbij je medewerkers coacht. Daarbij werk je in een dynamische omgeving waar we vanuit een nieuw georganiseerde afdeling de IT innovaties c.q. projecten en changes willen organiseren en ondersteunen.


Als hoofd functioneel beheer ben je een echte bruggenbouwer, een ondernemende verbinder die de business via key-users en beheer incl leveranciers succesvol aan elkaar weet te koppelen. Een dynamische functie die enerzijds vraagt om kennis van functioneel beheer en anderzijds om ruime ervaring als (verander) manager binnen een vergelijkbare omgeving.


Je opereert vanuit het team functioneel beheer binnen de afdeling I&T en rapporteert hiërarchisch aan de manager solutions. Functioneel stem je af met de servicemanagers van MDT, projectmanager van projecten en stem je resources en kwaliteit met hen af. In de agile terminologie zou je kunnen spreken over een ‘chapter lead’.


Met jouw oplossingsgerichte, creatieve geest word je graag geprikkeld door complexe beheervraagstukken. Dankzij jouw proces blik, analytisch inzicht snap je snel hoe dingen werken. Communiceren gaat jou gemakkelijk af: je spreekt graag heldere taal, zowel met je peers als met de collega’s uit andere vakgebieden. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van stakeholders binnen Hogeschool Rotterdam zal jou dan ook weinig moeite kosten. Daarnaast ben je op hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs of bedrijfsvoering en uiteraard ook in IT.