Personal Jobs
POSITIE EN EXPERTISE UURTARIEF REGIO VAKGEBIED ACTIE
Adviseur digitalisering DIV € - Groningen, Friesland, Drenthe Information Technology Lees meer

Startdatum: 03-01-2022
Einddatum: 01-07-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-40
Sluitingsdatum: 8-12-2021 om 09:00 uur

Opdracht
Als adviseur digitalisering DIV zorg jij voor verbinding tussen de collega's die werken aan onze kernprocessen, bestaande en nieuwe projecten en het team Documentaire Informatievoorziening als het gaat om digitalisering, documentaire informatievoorziening en digitale archivering. Je bent één van de aanspreekpunten bij complexe/tactische informatievraagstukken en hierbij weet jij de juiste specialisten te betrekken. Je vertaalt (externe) ontwikkelingen naar de organisatie en bent de schakel tussen strategische kaders en operationele uitvoering binnen team DIV / Informatiebeheer. Daarnaast ben je als adviseur verantwoordelijk voor:

 • het vertalen van onze digitaliseringsvisie naar werkwijzen en instrumentarium voor onze documentaire informatie;
 • ontwikkelen van beleid op het gebied van digitalisering van de documentaire informatievoorziening;
 • verantwoordelijk voor het adviseren van het management van onze kernprocessen, en het concreet initiëren van verbeteringen;
 • ontwikkelen van haalbare plannen, kaders, bruikbare instrumenten, instructies, diensten of producten;
 • in staat om draagvlak te organiseren voor de visies, kaders, instrumentarium en werkwijzen.

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega's werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Extra toevoeging: Digitalisering heeft veel invloed op de werkprocessen en de documentaire informatievoorziening binnen de provincie Groningen. Hier zijn wij al druk mee bezig, maar dit vraagt wel om een andere aanpak en werkwijze. Als adviseur digitalisering DIV overzie jij wat voor impact digitalisering heeft, zorg je ervoor dat dit bekend is en blijft binnen de gehele organisatie en implementeer je verbeteringen.

Programmamanager Duurzaamheid € - Bouw & Techniek Lees meer

Startdatum: 03-01-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20
Sluitingsdatum: 10-12-2021 om 09:00 uur

Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem, dat is de titel van het coalitieakkoord. Het programma duurzaamheid is het instrument waar de duurzaamheidsdoelstellingen van Hattem samenkomen en waar de aanpak om te komen tot het halen van deze doelstellingen is geformuleerd. Ben jij de ervaren programmamanager met uitstekende organisatiesensitiviteit en een warm hart voor duurzaamheid? Ben jij een verbinder, ben je procesgericht en heb je ervaring in participatietrajecten? Ben je in staat de managementbesluiten te vertalen naar acties binnen jouw opgave?

Werkzaamheden
Als programmamanager ben je ambtelijk trekker en bewaker van het programma duurzaamheid en de diverse doelstellingen binnen dat programma. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige aansturing van het team dat zich bezighoud met uitvoering van het programma. Om dit te realiseren organiseer je de benodigde projectteams en overlegvormen. Je stelt prioriteiten met de bestuurders en het team en bewaakt de integrale uitvoering van diverse projecten onder het programma om de programmadoelstellingen te behalen. Vanuit je rol initieer, regisseer en inspireer je, waarbij je de omgeving meeneemt om tot gedeelde ambities en gedragen besluiten te komen.

 • Je adviseert over opgave-overstijgende vraagstukken en ontwikkelingen.
 • Jij draagt de eindverantwoordelijkheid voor voortgang, informatievoorziening, kwaliteit, tijd en budget van het programma.
 • Je stuurt op de samenhang van de projecten en stuurt de deelprojecten aan die bijdragen aan de doelstellingen van het programma. Je draagt zorg voor afstemming en uitwisseling.
 • Je herijkt huidige projectplannen: definitie van het resultaat, processtappen, organisatie en nodige middelen.
 • Je coördineert de werkzaamheden binnen het thema duurzaamheid, waar ook milieu en afval onderdeel van zijn.
 • Je werkt samen en voert overleg met maatschappelijke partners en andere overheden.

De organisatie
De gemeente Hattem is een compacte organisatie die volop in ontwikkeling is. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid aan het werk zijn. Typerend voor onze organisatie is: enthousiaste en ambitieuze organisatiecultuur, korte lijnen met het bestuur en teams waar humor en gedrevenheid heerst. Niet voor niets zijn samenwerken, verbeteren, duidelijkheid en vertrouwen de kernwaarden van de gemeente Hattem.

Plaats in de organisatie
De eenheid Ontwikkeling en Advies levert in intensieve samenwerking en interactie met partners uit onze omgeving (naast bestuur veelal instellingen en maatschappelijke organisaties) voornamelijk richtinggevende beleidsproducten. Als programmamanager kom je terecht in een dynamische omgeving.
 

Projectcontroller € - Brabant, Limburg, Zeeland Financieel, Bankieren & Verzekeren Lees meer

Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 30-06-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16-24
Sluitingsdatum: 08-12-2021 om 09:00 uur

Door de toenemende complexiteit van de systemen, processen en activiteiten bij FHMG en een nieuw financieel pakket (Unit4 ERP) is het nodig dat de werkprocessen en (financiële) administratie rondom de projecten(contractactiviteiten) bij FHMG opnieuw ingericht worden. 
Naast bovenstaande hebben we ook te maken met personele wisselingen en langdurig zieken binnen het team financiën en personeel. Deze dient tijdelijk opgevangen te worden om de continuïteit te borgen.

Opdracht 

 • Voer de administratie en financieel beheer van de projecten (incl 2e en 3e geldstroom) van FHMG gedurende de afwezigheid van junior medewerker planning en control. 
 • Richt de projectorganisatie en projectcontrol in rondom de projecten en contractactiviteiten. Neem hierbij de rollen van de manager onderzoek/projectbureau/projectleiders/lectoren mee. 
 • Richt de projectadministratie in Unit4 ERP in.
 • Organiseer dat de projectleiders/programmaleiders van projecten hun rol en taak nog beter kunnen uitvoeren (o.a. ondersteuning bij het opstellen van begrotingen, subsidieaanvragen en optimaliseren van informatiestromen).
 • Maak voor de ZD producten (inclusief Honours programma) een adequate kostentoerekening van de overhead kosten  zodanig dat deze opgenomen kunnen worden in de kostprijs berekening en begroting. 

Resultaat

 • Een Procesbeschrijving Projecten met daarbij de AO met daarin taken, verantwoordelijkheden, en bevoegdheden van de betrokkenen
 • Inrichting van Projectadministratie in Unit4 ERP.
 • Bijhouden van de projectadministratie gedurende de afwezigheid van de junior mdw planning en control
 • Ondersteuning bij op te stellen begrotingen subsidies en Honours programma (schooljaar 2022-2023)
 • Inzicht in de werkelijke overheadkosten op ZD producten.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Verantwoordelijk voor de inrichting van de Projectadministratie en Organisatie zowel op administratief gebied als op operationeel gebied. Vertaling van de door het Fontys brede project FFF ontwikkelde blauwdruk project lifecycle naar FHMG organisatie. 

Kwartiermaker bijstand aanvragen bescherming Koopvaardij € - Noord-Holland, Zuid-Holland Directie, Strategie, Beleid & Programma Management Lees meer

Startdatum: 01-02-2022
Einddatum: 31-01-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 19
Sluitingsdatum: 09-12-2021 om 11:00 uur

Functieomgeving
De werkzaamheden vallen onder de taak Maritiem Security en vallen mogelijk gaande weg de ontwikkelingen bij de Kustwacht onder het voorgenomen en de nieuw op ter richten afdeling Maritime Security (Marsec i.o.) van het kustwachtcentrum (KWC) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) Daarmee zal het een dynamische positie krijgen binnen de Kustwachtorganisatie, met uitvoering vanuit het KWC te Den Helder

Werkzaamheden
De Kwartiermaker bijstand aanvraag ter bescherming koopvaardij zal de taken en bevoegdheden van de Directeur Kustwacht ten aanzien van de bijstandsaanvragen ter bescherming van de koopvaardij in kustwachtverband nader vormgeven qua interne processen van de Kustwacht en afstemming daarvan met de mede verantwoordelijke uitvoerende medewerkers van de betrokken ministeries en diensten.
Tegelijkertijd zal de uitvoerend kwartiermaker ook de uitvoering geven aan het procesdeel dat bij de Kustwacht ligt. Dus de daadwerkelijke afhandeling van bijstandsaanvragen.
De Kwartiermaker moet met zijn kennis een bijdrage leveren in het Kustwachtnetwerk zodat er een definitief proces ontstaat waarin de taken- en bevoegdhedenverdeling tot in details met elkaar in lijn is.

Functionaris Gegevensbescherming gemeente € - Utrecht, Flevoland Information Technology Lees meer

Startdatum: 03-01-2022
Einddatum: 31-12-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 10
Sluitingsdatum: 10-12-2021 om 09:00 uur

We zijn voor de gemeente Woerden op zoek naar een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Wat ga je doen?
Als FG bij de gemeenten Woerden en Oudewater vervul je een sleutelfunctie in een wendbare organisatie. Vanuit een onafhankelijke positie weet jij verbinding te maken tussen de verschillende vakgebieden. Met kritische vragen, heldere adviezen en positief meedenken geef jij optimaal vorm aan de sterke informatiepositie van jouw functie.

Dit doe je door:

 • Op te treden als de privacy sparringpartner én de counterpart van het management en de twee besturen;
 • Overtuigend te adviseren en te presenteren;
 • Toezicht te houden op een gedegen naleving van de AVG-wetgeving;
 • Kansen te signaleren tot verbetering van de naleving en bewustwording van de privacywetgeving in een organisatie die de informatievoorziening, processen en bedrijfsvoering vergaand aan het optimaliseren is;
 • Te staan voor wat je denkt en vindt, zonder gelijk te willen hebben maar gelijk te krijgen;
 • Bruggen te slaan en te enthousiasmeren.

Wie zijn wij?
Wij zijn Strategie, Financiën en Control, gericht op het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Wij houden ons bezig met strategie, sturing, beheersing, toezicht en verantwoording. Dit doen wij met heldere en toepasbare adviezen vanuit een sterk onafhankelijk positie met oog voor het benutten van kansen om de bedrijfsvoering te verbeteren waarbij wij continu de verbinding opzoeken. Het team bestaat uit zeven pijlers: Strategie, Audit & informatieveiligheid, Financieel beleid en projecten, Business control, Inkoop, Inrichting financiële administratie en Uitvoering  financiële administratie.
In deze functie opereer je vanuit de pijler Audit & informatieveiligheid.

Wij werken voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden. Onze stakeholders stellen wij centraal door:

 • De samenleving en haar kracht te benutten.  
  Proactief samenwerken met inwoners en er zijn! Goede dienstverlening, hulp bij initiatieven, boeken van resultaten en transparante communicatie. 
 • Bestuurders in staat te stellen de samenleving te dienen.
  Het verlenen van advies aan het bestuur en werken aan maatschappelijke vragen en taken die leven in de samenleving.
 • Medewerkers die met plezier werken.
  Talent, ontwikkeling en brede inzetbaarheid staan centraal in een informele werksfeer met korte lijnen. Ruimte om flexibel te werken aan eigen verantwoordelijkheden en resultaten.

Wat neem je mee?
Jij bent dé privacy-deskundige en weet aan welke eisen informatievoorziening moet voldoen. Je bent analytisch en weet de juiste vragen te stellen om zo het verhaal áchter de data helder te krijgen. Je weet hoe je daar effectief op kunt inspelen en durft jouw kritische mening te geven. Met overtuiging, tact en onderbouwde adviezen weet jij beweging te creëren. 

Wat krijg je terug?
Wanneer je voor de gemeenten Woerden en Oudewater werkt, kun je zowel de verdieping als de breedte opzoeken. De organisatie is in verandering, wat zorgt voor een innovatieve en dynamische werksfeer met veelzijdige projecten. Kom je bij ons werken als FG dan krijg je van ons alle vrijheid om hier de invulling aan te geven die bij jou het beste past.      

Solution Architect Gemma € - Noord-Holland, Zuid-Holland Information Technology Lees meer

Startdatum: 03-01-2022
Einddatum: 30-06-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20
Sluitingsdatum: 10-12-2021 om 09:00 uur

Opdrachtomschrijving
De gemeente Amstelveen is bezig met de doorontwikkeling van de IT-organisatie en met een andere inrichting van de informatievoorziening. Wij zijn op zoek naar een Solution Architect die hieraan een bijdrage levert.

De ICT Solution Architect draagt zorg voor het vormgeven en implementeren van ICT-oplossingen voor een organisatiebehoefte middels een solution architectuur op basis van een analyse van de organisatiebehoefte, de kaders vanuit de enterprise-, domein- en informatie-architectuur en de van toepassing zijnde ICT standaarden en richtlijnen.

In eerste instantie bestaat de opdracht uit:

Opstellen van Globale Architectuurschets of  een Project Start Architectuur voor verschillende projecten.
Het helpen bij de fundamentele keuzes die moeten worden gemaakt ten behoeve van de inrichting van onze totale informatievoorziening.
De Solution Architect zorgt ervoor dat de uitgewerkte oplossing aantoonbaar in overeenstemming is met de eisen en wensen van de business en ook aansluit op en input levert voor de relevante onderdelen uit de nog vast te stellen toekomstige enterprise architectuur.

Gemeente Amstelveen
Gemeente Amstelveen is een veelzijdige organisatie. We zetten ons in voor een ondernemende, groene en internationale stad. Nabij Amsterdam en Schiphol. De organisatie is groot genoeg voor voldoende uitdaging en klein genoeg voor een persoonlijke sfeer. Kom jij ook werken voor Amstelveen?

Amstelveen en Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer heeft diverse taken uitbesteed aan de ambtelijke organisatie van gemeente Amstelveen. Werken voor Amstelveen betekent dus vaak ook werken voor Aalsmeer. Het werken voor twee gemeentebesturen vraagt flexibiliteit en sensitiviteit van medewerkers. Voor jou als professional biedt het een kans om je werkveld te verbreden.

Projectleider Monitoringsdashbord € - Directie, Strategie, Beleid & Programma Management Lees meer

Startdatum: 03-01-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 10-12-2021 om 09:00 uur

Reden uitvraag
In januari 2021 zijn de beheerplannen voor openbare wegen, elementen en openbaar groen vastgesteld door de gemeenteraad. Aan de raad is toegezegd dat wij jaarlijks terugkoppelen wat de behaalde resultaten zijn. Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn we op zoek naar een projectleider die samen met de senior beheerders de integrale jaarplannen opstelt, waarin wordt gekeken naar capaciteitsmanagement, kwaliteitsmanagement en meldingenmanagement. Dit zal periodiek worden geëvalueerd in een monitoringsdashboard, waarin naar voren komt wat zijn nu de daadwerkelijke resultaten in relatie tot het plan en waar moet worden bijgestuurd. Om dit te realiseren moeten onder andere de PDCA processen binnen beheer en onderhoud op orde worden gebracht.
 
Verwachte output:

 • Plan van aanpak om te komen tot een monitoringsdashboard en een jaarplancyclus.
 • Jaarplancyclus  t.b.v. Groen, Civiel, Riolering en Afval inrichten dat na afloop van het project gedragen wordt door de (senior) beheerders
 • Waarnodig kennis van PDCA en andere management processen in de organisatie brengen
 • Een BI rapport softwarepakket kiezen
 • Een monitoringsdashboard ontwikkelen en overdragen binnen de organisatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Wij zijn een jonge gemeente van 48.000 inwoners met zeven dorpen, elk met een eigen karakter. De Heuvelrug is zeer geliefd om te wonen, werken en recreëren vanwege het oude cultuurlandschap, de uitgestrekte bossen en het aangrenzende rivierengebied.

Wij werken midden in de samenleving aan diverse taken en projecten op verschillende terreinen. Samen met het college, de raad en de inwoners werken we voor een zo mooi mogelijke leefomgeving. Onze dienstverlening heeft de kernwaarden 'Dienstverlenend', 'Verantwoordelijk', 'Omgevingsgevoelig', 'Samenwerken' en 'Reflectie', de kerncompetenties van onze collega’s.

Projectcontroller fysiek domein € - Noord-Holland, Zuid-Holland Financieel, Bankieren & Verzekeren Lees meer

Startdatum: 1-3-2022 
Einddatum:1-9-2022 
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:36
Sluitingsdatum: 12-1-2021 om 17:00 uur

Samenvatting opdracht
Het cluster Projecten, in het fysiek domein, van de gemeente Haarlemmermeer staat voor een aantal grote opgaven aan de lat. Voor het realiseren van twee specifieke ontwikkelopgaven en daaraan gekoppelde programma’s wensen wij een versteviging van het financieel geweten op operationeel niveau.

De eerste ontwikkelopgave betreft een investeringsopgave voor het versnellen van woningbouw binnen de gemeente waarvoor een programma-aanpak met vertegenwoordiging vanuit alle relevante disciplines in het leven is geroepen. De tweede ontwikkelopgaven ziet toe op het Stadscentrum Hoofddorp, waar het nieuwe Raadhuis en tijdelijke huisvesting onderdeel van uit maken. Hier is eveneens gekozen voor een programma-aanpak. Deze twee grote ontwikkelopgaven met een hoog financieel risicoprofiel vragen een versteviging van de beheersing, sturing en control functie binnen de programma’s.

Je voorziet de twee programmamanagers en opdrachtgever van de vereiste stuurinformatie en adviseert over de sturing en beheersing binnen beide programma’s. Je formuleert duidelijk de rollen in de sturing op projecten. De samenwerking is gepositioneerd in de eerste lijn, bij escalatie schakel je naar de Concern Controller. Daarnaast heb je ook ervaring met ontwikkelopgaven op het gebied van gebiedsontwikkelingsvraagstukken in het Fysiek Domein en de interne gemeentelijke ketensamenwerking. Ook heb je ervaring met het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Hierbij gebruik je ontwikkelingen als programmatisch werken, informatie-gestuurd werken en effectsturing door middel van de inzet van een door jou te ontwikkelen programma sturingsinstrumentarium. Je werkt daarbij samen met Corporate Control en levert inzet bij de ontwikkelopgave voor de versterking, sturing en beheersing van het Fysiek Domein die door Corporate Control is geïnitieerd en wordt aangestuurd.

Gemeente Haarlemmermeer
Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Deze ambitie vertaalt zich naar ontwikkelopgaven in een sterk veranderende omgeving met grootschalige ontwikkelingen, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt een grote en complexe dynamiek in projecten en programma’s met zich mee. Dit heeft er toe geleid dat het cluster Projecten behoefte heeft aan verdere beheersing en sturing in projecten en programma’s.

Cluster Projecten
Het cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt en realiseert. Het cluster Projecten bestaat uit drie teams (circa 60 medewerkers): Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office. Gedurende deze opdracht werk je nauw samen met de Senior Programmamanager, het Bedrijfsbureau en de Teammanager PMO.

Business Manager Omgevingswet € - Noord-Holland, Zuid-Holland Bouw & Techniek Lees meer

Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 31-03-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 15-12-2021 om 12:00 uur

Over Programma Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet zal in 2022 in werking treden. De opdrachtgever ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 70 betrokken medewerkers.

Voorbeelden van projectteams binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale Implementatie Coaches Omgevingswet, Financiën (over structurele effecten van de Omgevingswet), Toepasbare regels (combinatie van juridische en technische aspecten), Omgevingsplan, Leveranciersmanagement en Regie & Demand.

Omschrijving van de opdracht
Je bent werkzaam in het programma Omgevingswet bij de opdrachtgever. Binnen het programma zijn wij op diverse wijzen betrokken in het ontwikkelingsproces met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om te zorgen dat het gehele digitale stelsel (zowel landelijke- als lokale voorzieningen) blijven voldoen aan de wensen en behoeften van gemeenten, stuurt de opdrachtgever op de realisatie en doorontwikkeling van deze voorzieningen.

De verbinding tussen het DSO en de gemeenten wordt op verschillende onderdelen
gelegd via de gemeentelijke demand organisatie op strategisch en tactisch niveau:

 • Op strategisch niveau kennen we daarvoor een strategisch adviseur DSO, Business Liaison Architect en een strategisch leverancier manager die richting geven aan de strategische ontwikkeling (inclusief visie en portfolio) en afstemming met andere partijen.
 • Op de tactische laag werken de Business Liaison Manager, die uitvoering geven aan “Regie en vraagcoördinatie”. Zij halen de gemeentelijke vraag en behoefte op, structureren deze en zorgen voor gecoördineerde regie (of beïnvloeding) van de ontwikkeling cq. beheer van het DSO op tactisch (programma) niveau.


De Business Liaison Manager functie
Kern van de BLM functie is het op tactisch niveau vertegenwoordigen van de gemeenten richting de ontwikkeling van het DSO door middel van het vertalen van de vraag van 352 gemeenten naar beïnvloeding en sturing. De BLM’er weet primair hoe de processen in de uitvoering ingericht zijn en welke informatiebehoefte daar voor gemeenten uit voort komt. Tevens kent hij de ontwikkeling van software producten die lokale softwareleveranciers ter ondersteuning aanbieden. Daarnaast is hij in staat om een doorvertaling te maken naar de doorontwikkeling van de landelijke voorziening DSO. De BLM-er staat hiermee met één been in het gemeentelijk veld en met het andere been in de doorontwikkeling van het DSO. Door deze verbindingsfunctie is het mogelijk in samenspraak tussen DSO en gemeenten de producten en diensten te ontwikkelen die ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor de gemeenten en hun dienstverlening.

Binnen het regie en demand team werken drie Business Liaison Managers die ieder hun eigen gemeentelijke expertise hebben, voor de gehele keten van planvorming of vergunningverlening.
Iedere BLM-er:

 • staat in nauw contact met gemeenten én plansoftware leveranciers
 • verzamelt de gemeentelijke vraag (demand) met betrekking tot het DSO;
 • draagt zorg voor de analyse en prioritering van deze vraag;
 • -behartigt vervolgens het gemeentelijk belang bij de doorontwikkeling van de lokale softwareproducten;
 • draagt in afstemming met de coördinator BLM zorg voor doorvertaling naar de doorontwikkeling van landelijke voorzieningen van de Planketen.

De gezochte functie betreft specifiek de BLM-er op het gebied van ruimtelijke planvormingsketen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Voor de BLM-er planketen DSO zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Organiseren, ophalen gemeentelijke vraag op gebied van planketen met betrekking tot de landelijke voorzieningen:
  • Ophalen gemeentelijke vraag via deelname aan bestaande groepen, zoals klankbordgroepen, werkgroepen en werkplaatsen;
  • Waar nodig organiseren van nieuwe werkgroepen.
 • Analyseren gemeentelijke vraag:
  • Initiëren en sturen op inhoudelijke analyses en verkenningen;
  • In samenspraak met de andere BLM’ers en analisten organiseren van de analyse van wensen en behoeften van het gemeentelijk veld. Bepaalt de businesswaarde, bewaakt de samenhang hierin en stelt in samenspraak met gemeentelijk veld de prioriteiten;
  • Zorgdragen voor een actueel beeld van de gemeentelijke demand op het gebied van de planketen;
  • Zorgdragen voor een actueel beeld van de stand van zaken van de softwareproducten en landelijke voorziening binnen de planketen;
  • Organiseren van de gemeentelijke inbreng in de ontwikkeling van lokale plansoftware:
 • Vastleggen van behoeften en wensen van het gemeentelijk veld in capabilities en incrementplanning bij afzonderlijke softwareleveranciers;
  • Onderhouden van relaties met de softwareleveranciers op productniveau met als doel de gemeentelijke behoefte binnen het DSO te borgen;
  • Afstemmen met strategisch leverancier manager over ontwikkelingen, in te zetten instrumenten en te ondernemen interventies;
  • Escaleren naar de opdrachtgevers-programmamanager als daar aanleiding voor is.
  • Afstemmen over testen van functionaliteiten.
 • Organiseren van de gemeentelijke inbreng voor de incrementele ontwikkeling van DSO-Landelijke Voorziening en LVBB:
  • Vastleggen van behoeften en wensen van het gemeentelijk veld in epics en incrementplanning van het DSO-LV en LVBB;
  • Onderhouden van relaties met de projecten die vallen onder DSO-LV met het doel betrokkenheid gemeenten bij deze projecten te borgen;
  • Deelnemen aan de incrementplanningsessies en andere tactische besturingsoverleggen;
  • Afstemmen van inbreng intern en met de vertegenwoordigers van de andere interbestuurlijke partners;
  • Escaleren naar de opdrachtgevers-programmamanager als daar aanleiding voor is.
  • Laten beoordelen van documenten, producten en diensten die in het DSOLV en LVBB worden ontwikkeld;
  • Afstemmen over testen van functionaliteiten van DSO-LV en LVBB en afstemmen over bevindingen uit die testen.
 • Rapporteren aan gemeentelijk veld:
  • Teruggeven van actueel beeld van gemeentelijke demand;
  • Teruggeven van actueel beeld van de stand van zaken van de Plan-keten binnen het DSO (mate van realisatie).
 • Advisering van de vertegenwoordiger van de opdrachtgever in de Programmaraad cq. Regieoverleg Tactisch Beheer.


Resultaat van de opdracht
Het voeren van adequaat regie (tactisch niveau) op de behartiging van de belangen van gemeenten richting de planketen van het DSO met daarbij:

 • Actueel beeld behoefte gemeenten
 • Actueel beeld roadmap software producten planketen
 • Actueel beeld roadmap componenten landelijke voorziening
Controller/Auditor € - Noord-Holland, Zuid-Holland Financieel, Bankieren & Verzekeren Lees meer

Standplaats: Bussum

Startdatum: 03-01-2022

Einddatum: 03-04-2022

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 16-20

Online sinds: 02-12-2021

Functie

Voor een non-profit organisatie in Bussum zoeken we een Controller/Auditor.

De duur van de opdracht betreft 3 maanden (max. 240 uur) met optie tot verlenging (max 1 maand). De opdracht is voor 16-20 uur per week.

Bedrijfscultuur

Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

Functiebeschrijving

Spendanalyse:

Voor de jaarrekening 2021 moet de gemeente een aanbestedingsanalyse (term accountant: spendanalyse) opleveren, ter onderbouwing van de rechtmatigheid van aanbesteden in de jaarrekening. De gemeente dient hierbij te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels waarop de gemeente zelf dient te controleren of deze juist en volledig zijn nageleefd.

Omdat in Gooise Meren geen koppeling bestaat tussen de geregistreerde contracten in het zaaksysteem en de uitgaven in het financiële systeem, betreft het een handmatige analyse. De basis is het inkoopdagboek uit de financiële administratie en van daaruit worden de contracten bij de crediteuren gezocht. De contracten van Gooise Meren moeten getoetst worden op uitvoeren van de juiste aanbesteding en juiste besteding ten opzichte van de raming. Dit moet conform het werkprogramma van Gooise Meren vastgelegd worden. Omdat de analyse aangevlogen wordt vanuit het inkoopdagboek uit de financiële administratie, moeten ook de bestedingen die niet tot inkoop horen als zodanig onderbouwd worden (subsidies/belastingen etc.).

Naast het uitvoeren van de aanbestedingsanalyse schrijf je een plan van aanpak en werkbeschrijving voor de gemeente Gooise Meren hoe de aanbestedingsanalyse in komende jaren verbeterd kan worden.

Opleverdatum van de analyse en het plan van aanpak is 1 maart 2022.

Opleveren steekproef Sociaal Domein:

Uitvoeren van VIC (conform werkprogramma Gooise Meren) op WMO-, Jeugd- en Participatiewetdossiers over 2021.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) € - Utrecht, Flevoland Information Technology Lees meer

Standplaats: Woerden

Startdatum: 03-01-2022

Einddatum: 31-12-2022

Tijdelijk dienstverband: Ja

Uren per week: 10

Online sinds: 02-12-2021

Functie

Voor een non-profit organisatie in Woerden zoeken we een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

De duur van de opdracht betreft 12 maanden met optie tot verlenging. De opdracht is voor 10 uur per week.

Bedrijfscultuur

We werken voor twee gemeentebesturen, Oudewater en Woerden, waarbij onze stakeholders centraal staan:

- We benutten de kracht van de samenleving. We werken aan een proactieve samenwerking met onze inwoners. We willen verbetering aanbrengen in: het bieden van goede dienstverlening, hulp bij initiatieven, er zijn!, samen resultaat boeken en sensitieve en transparante communicatie.

- We stellen bestuurders optimaal in staat de samenleving te dienen. Onder andere door goed strategisch advies en door te werken aan maatschappelijke opgaven: de nadruk bij het werk komt meer te liggen op de inhoud van vraagstukken die leven in de samenleving.

- We willen een organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken. Medewerkers worden ingezet op talent en we stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. De organisatie kent een informele werksfeer, de verantwoordelijkheden liggen laag en de lijnen zijn kort. Medewerkers krijgen de ruimte om flexibel te werken aan de resultaten waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Vanuit de organisatievisie willen we de WOW factor! bij onze stakeholders brengen. Door te handelen vanuit onze kernwaarden avontuur, eigenaarschap en samenspel weten we hen te verbazen, verrassen en te verwonderen!

Functiebeschrijving

Heb jij het in je om FG te zijn in een complexe omgeving die altijd in beweging is? Ben jij die privacy navigator in een dynamisch krachtenveld met blik op de toekomst en oog voor de context?

Wat ga je doen?

Als FG bij de gemeenten Woerden en Oudewater vervul je een sleutelfunctie in een wendbare organisatie. Vanuit een onafhankelijke positie weet jij verbinding te maken tussen de verschillende vakgebieden. Met kritische vragen, heldere adviezen en positief meedenken geef jij optimaal vorm aan de sterke informatiepositie van jouw functie.

Dit doe je door:

- Op te treden als de privacy sparringpartner én de counterpart van het management en de twee besturen;

- Overtuigend te adviseren en te presenteren;

- Toezicht te houden op een gedegen naleving van de AVG-wetgeving;

- Kansen te signaleren tot verbetering van de naleving en bewustwording van de privacywetgeving in een organisatie die de informatievoorziening, processen en bedrijfsvoering vergaand aan het optimaliseren is;

- Te staan voor wat je denkt en vindt, zonder gelijk te willen hebben maar gelijk te krijgen;

- Bruggen te slaan en te enthousiasmeren.

Wij zijn Strategie, Financiën en Control, gericht op het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Wij houden ons bezig met strategie, sturing, beheersing, toezicht en verantwoording. Dit doen wij met heldere en toepasbare adviezen vanuit een sterk onafhankelijk positie met oog voor het benutten van kansen om de bedrijfsvoering te verbeteren waarbij wij continu de verbinding opzoeken. Het team bestaat uit zeven pijlers: Strategie, Audit & informatieveiligheid, Financieel beleid en projecten, Business control, Inkoop, Inrichting financiële administratie en Uitvoering financiële administratie.

In deze functie opereer je vanuit de pijler Audit & informatieveiligheid.

Wat neem je mee?

Jij bent dé privacy-deskundige en weet aan welke eisen informatievoorziening moet voldoen. Je bent analytisch en weet de juiste vragen te stellen om zo het verhaal áchter de data helder te krijgen. Je weet hoe je daar effectief op kunt inspelen en durft jouw kritische mening te geven. Met overtuiging, tact en onderbouwde adviezen weet jij beweging te creëren. Verder heb jij:

- Een WO-opleiding, bij voorkeur in een juridische richting, aangevuld met een vakgerichte opleiding op het terrein van de AVG-wetgeving;

- Vijf jaar ervaring als FG in de not-for-profit-sector;

- Uitstekende digitale en rapportagevaardigheden.

Customer Service Medewerker € - Noord-Holland, Zuid-Holland Marketing, Sales & Communicatie Lees meer

Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 30-06-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 10-112-2021 om 10:00 uur

Opdracht
Als senior medewerker ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de taken van Customer service in totaal. Je werkt samen met de Product Owner en de Scrummaster om het team optimaal te laten functioneren. Je bent aanspreekpunt voor in- en externe relaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers en je neemt eventuele klachten in behandeling.

Als senior medewerker heb je een aantal taken waarvoor jij verantwoordelijk bent om te zorgen dat dit tot een goed resultaat leidt.

 • Samenwerken met de Solution Architect en Product Manager/Product Owner van DWP om de nieuwe digitale werkplek te optimaliseren
 • Werkprocessen inzichtelijk maken met andere teams i.v.m. onderlinge afstemming mede t.b.v. inrichten digitale werkplek
 • Coördinatie bij crises werkzaamheden i.v.m. Corona voor team Customer Service
 • Mogelijkheden onderzoeken outsourcing team Customer Service in samenwerking met de Product Manager/Product Owner

Met het team ga jij aan de slag met:

 • Het optimaliseren van de prestaties van het team zodat er maximale productiviteit is.
 • Het maken van duidelijke en heldere werkprocessen
 • Inzichtelijkheid van het werk via Topdesk en Azure DevOps
 • Het optimaliseren van kwalitatief goede flow van 2e lijns meldingen en activiteiten in Topdesk
 • Het optimaliseren voor de klanten van de baliewerkzaamheden
 • Het proactief werken i.p.v. van reactief
 • Kennisoverdracht
 • Optimaliseren van het gebruik van Topdesk en de kennisitems

De resultaten die wij hiervoor willen bereiken zijn:

 • 8+ klanttevredenheid
 • >80% First Time Right
 • Rapportage 100% betrouwbaar.
 • Today in today out

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

 • het coördineren van de werkzaamheden van het team customer service
 • Het houden van een dagstart samen met het team
 • het afstemmen van de projectwerkzaamheden binnen de dagelijkse bedrijfsvoering
 • het werkgericht aansturen van de teamleden van customer service eerste aanspreekpunt voor in- en externe relaties, opdrachtgevers en projectleiders en in behandeling nemen van eventuele klachten
 • De voortgang bewaken van de backlog van customer service

Team customer service werkt vanuit de Agile methode. Je rapporteert aan de
manager van de solution Digital Workplace over de uitvoering en voortgang van
de werkzaamheden. 

Team
De digitaliseringsorganisatie van Waternet is onderverdeeld in Domeinen en IT Solutions. Er zijn 4 domeinen waarin IT en Business samen werken: Medewerker, Klant, Data en Assets. De IT-organisatie van Waternet is onderverdeeld in 3 Solutions: Cloud, Digital Workplace en Internet of Things. Binnen de gehele digitalisering wordt Agile gewerkt. Solution Digital Workplace is verantwoordelijk voor het leveren van de digitale werkplek aan alle (circa 2000) medewerkers van Waternet. Hieronder valt ook de
mobiele en vaste telefonie. De Solution bestaat uit 3 teams namelijk: Customer Service, Support en Desktop. Het team Customer Service is er om vragen van collega’s te kunnen behandelen in de tweede lijn via topdesk, het uitleveren van diverse devices, het inrichten van de digitale werkplek, het bemensen van de it-balie. Het team werkt nauw samen met team support en desktop. Het team Customer Support is o.a. verantwoordelijk voor alle decentrale hardware binnen Waternet. Daarnaast leveren zij ook de dienstverlening rondom mobiele telefonie. Het team Customer desktop is verantwoordelijk voor de applicaties, VDI en de software en de 3e lijns meldingen.

Businessanalist Publieke Gezondheid € - Utrecht, Flevoland Information Technology Lees meer

Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 30-06-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 40
Sluitingsdatum: 07-12-2021 om 10:00 uur

Programmaorganisatie COVID-19                
De programmaorganisatie COVID-19 (CPO) van GGD GHOR Nederland ondersteunt de regionale GGD’en bij de uitvoering van de testwerkzaamheden, het bron- en contactonderzoek en het vaccineren. We organiseren onderlinge hulp, zodat elke GGD in deze dynamische tijd het werk kan uitvoeren. Bij uitbraken vergroten we samen met onze partners de capaciteit door op te schalen. Met alle partijen moeten goede afspraken worden gemaakt over taken, processen en communicatie. 

Op landelijk niveau coördineren wij de uitvoering van alles wat met testen te maken heeft, waaronder de inrichting van het Landelijk Call Center en het centrale registratiesysteem (CoronIT). We zetten alles op alles om alle werkzaamheden rondom Corona goed op te pakken. Zoals je je kan indenken betekent dit elke dag weer snel schakelen, in oplossingen denken en verbindend te werk gaan. 

Onze taak omvat het gehele proces van het maken van een testafspraak door de burger tot het regisseren van de capaciteit van testafname en laboratoria tot het communiceren van de testuitslagen aan de burgers. Zo start het proces van de burger voor het maken van een testafspraak door een telefoontje met het Landelijk Call Center of door het inplannen van een testafspraak via www.coronatest.nl. De monsterafname wordt o.a. uitgevoerd door 25 GGD’en, waarna de monsterbuizen naar de verschillende laboratoria worden verstuurd of monsters ter plaatse worden geanalyseerd. Vervolgens dienen de testuitslagen gecommuniceerd te worden naar de burgers. Om het proces goed te sturen is er een centraal registratiesysteem (CoronIT) ingericht en zijn er teams verantwoordelijk voor het regisseren van de testcapaciteit. 

De Functie
Jij bent onderdeel van het Team Testen, en binnen dat team medeverantwoordelijk voor de juistheid en tijdigheid van de rapportage en duiding van het dashboard en analyses voor de optimalisatie van het testproces bij de GGD’en. Je bent inzetbaar als business analist met grote affiniteit voor data en daarom de vraagbaak voor data gerelateerde vragen. Ook zoek je proactief naar mogelijkheden om het proces verder te ondersteunen en te optimaliseren. Belangrijk in deze rol is het vervullen van de schakelfunctie tussen Team Testen, Team Monitoring en Covid-19 Informatiemanagement en het team Health Care Information (HCI). Tevens schakel je met dataspecialisten van het RIVM, Dienst testen en VWS. 

Je bent een procesgerichte professional, met kennis van logistieke processen, ervaring in omgaan en interpretatie van data en informatie, in staat om beleid en processen te vertalen in KPI’s en monitoring tools. Voor deze functie zoeken we een medior + profiel, iemand met al meerdere jaren werkervaring met toepassingen van data- en informatie gedreven werken.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je draagt bij aan het bewaken en verbeteren van werkprocessen rond testen door duiding van de cijfers voor het werkproces en vertaling van het werkproces naar cijfers.
 • Je levert dagelijkse en wekelijkse briefing en rapportage over de cijfers, ontwikkelingen en bijzonderheden aan collega’s binnen de CPO en/of overleggen met onze partners.
 • Je verricht ad hoc analyse werk ten behoeve van verschillende stakeholders (communicatie, programmamanagement, projecten team testen, locatieplanning).
 • Je werkt samen met projectleiders binnen de CPO aan projecten rond Covid-19 testen en testprocessen, zoals het in kaart brengen van antigeen testen, locatie gerichte monitoring, toekomstverwachtingen en capaciteitsvraagstukken. 
 • Je hebt de taak om de data en informatiekwaliteit (mede) te bewaken, te duiden en te verbeteren. Denk hierbij o.a. aan het continue verbetersessies voor klantprocessen, sturen op kwaliteit sessies, wekelijkse check of input op monitorproducten.
Projectmanager Geodataplein € - Overijssel, Gelderland Directie, Strategie, Beleid & Programma Management Lees meer

Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 10-12-2021 om 06:30 uur

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Het Geodataplein staat als vernieuwingsprogramma voor het realiseren van een nieuwe omgeving met een op de gebruiker gerichte verstrekking van onder meer de geo-basisregistraties waar het Kadaster het beheer over voert. Dit alles op het fundament van een nieuw ontwikkelde architectuur gebaseerd op services. Deze nieuwe architectuur past volledig binnen de kaders van de Kadaster Enterprise Architectuur.

Het programma Geodataplein ontwikkelt incrementeel langs 2 hoofdassen:

1) de (informatie)behoefte van de gebruiker staat centraal en

2) de infrastructuur en architectuur is gebaseerd op gedeelde services en vaardigheden (en voldoet aan de KEA)

Doel is een laagdrempelige, meer samenhangende en integrale ontsluiting van de door het Kadaster beheerde gegevens en facilitering van beantwoording van integrale, individuele dataset overstijgende vragen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de de juridische (on)mogelijkheden en grenzen. 

In de huidige dienstverlening van het Kadaster is de focus tot nog toe met name gericht geweest op de professionele gebruikers en klanten. Het programma Geodataplein ambieert nadrukkelijk ook de non-(geo) professional zonder voorkennis in staat te stellen laagdrempelig de data te benaderen en antwoord te vinden op een breed scala van vragen. Voorgaande is als ambitie van het Kadaster opgenomen in het MBP onder het speerpunt ‘Geo-informatie voor iedereen’.

Opdrachtomschrijving:
De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
Het programma Geodataplein is een lopend programma en heeft een looptijd van 2,5 jaar. Na een initiatiefase heeft het programma in 2021 zijn eerste ontwikkeljaar doorlopen en gaat in 2022 het tweede ontwikkeljaar in. Naast doorontwikkeling langs beide assen (techniek en gebruiker) komt nadrukkelijk ook de beheer- en implementatie van de eerste resultaten in de organisatie nu in beeld om invulling aan te geven.

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Projectmanager digitale dienstverlening € - Noord-Holland, Zuid-Holland Information Technology Lees meer

Startdatum: 03-01-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 08-12-2021 om 10:00 uur

Opdracht

 • Beheren projectenportfolio digitale dienstverlening door projectmanagement en scrum/agile.
 • Bevorderen van en partipiceren in interwaterschappelijke projecten en initiatieven vwb digitale dienstverlening.  

Organisatie
Waterschap Hollandse Delta heeft de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Er werken ruim 550 medewerkers en de begroting bedraagt circa 157,5 miljoen euro. De hoofdvestiging vindt u in Ridderkerk.
Hollandse Delta is een flexibele werkgever waar je zelf aan het roer staat voor een goede balans tussen werk en privé. Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling vinden we belangrijk.

Spreekt een informele werkomgeving je aan? Kijk je altijd naar hoe je werk nog beter, efficiënter en duurzamer kan? Ben je flexibel genoeg om mee te gaan met de steeds veranderende omgeving? Ben je resultaatgericht? Kan je de vrijheid om zelf je tijd in te delen aan? Ben je gepassioneerd op jouw vakgebied? Wil je continu investeren in je eigen groei?