Personal Jobs

Ambtelijk Opdrachtgever Ruimtelijke Omgeving

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Het ambtelijk opdrachtgeverschap is een ervaringsvak. Als Ambtelijk Opdrachtgever Ruimtelijke Omgeving ben je de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie en heb je als hoogste ambtenaar in gebiedsontwikkelingen een ‘contract’ met de wethouder over het realiseren van een opdracht binnen helder overeengekomen kaders. Je bent verantwoordelijk voor een portefeuille met gebiedsontwikkelingen met als hoofdtaak het aansturen van projectmanagers vanaf de verkenningsfase via planstudie naar aanbesteding en realisatie. Je creëert en bewaakt de ruimte waarbinnen projectmanagers slagvaardig kunnen handelen: je voorziet hen van heldere kaders, zoals financiën, personele inzet etc., noodzakelijke middelen en strategische sturing. Je bent het escalatieniveau voor projectmanagers en eerste aanspreekpunt voor de wethouder. Je legt verantwoording af aan je afdelingshoofd en bent gemandateerd namens deze.

Je geeft in ieder geval inhoud aan de volgende rollen:

 • Integrale sturing van de portefeuille. Samen met stedenbouw/planologie en andere opdrachtgevers in het ruimtelijk domein integraal sturen op de totale opdrachtenportefeuille (wenselijkheid en haalbaarheid).
 • Borger van capaciteit en middelen. Borgen van capaciteit en middelen. Zo schept een ambtelijk opdrachtgever de kaders voor de gebiedsontwikkeling en stelt de daarbij behorende middelen ter beschikking.
 • Verbinder van opdracht en opgave. Daarnaast vervult de ambtelijk opdrachtgever een rol in het omzetten van de (bestuurlijke) opgave in een afgebakende opdracht zodat daarop gestuurd kan worden. Hiervoor maak je samen met de projectmanager en de bestuurlijk opdrachtgever een projectplan.

Op deze manier ben je verbinder van opgave en gebiedsontwikkeling.

 • Regisseur in sturing en verantwoordingsproces. De ambtelijk opdrachtgever heeft een regisserende rol in de sturing en verantwoording van de gebiedsontwikkeling, die uiteindelijk plaatsvindt binnen de sturingsdriehoek van bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectmanager. Daarbinnen heeft ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid. Zo verantwoordt de projectmanager zich aan de ambtelijk opdrachtgever en monitort de ambtelijk opdrachtgever de gebiedsontwikkeling op kritische wijze. Daarnaast zorgt de ambtelijk opdrachtgever voor de verantwoording in de P&C-cyclus.
 • Betrekken van interne en externe partijen. Het primaat van het betrekken van interne en externe partijen ligt bij de projectmanager. De ambtelijk opdrachtgever pakt een regisserende rol wanneer deze samenwerking en verbondenheid onder druk komt te staan.
 • Volwaardige gesprekspartner voor bestuurders, ontwikkelaars, management van de organisatie. Je beweegt je gemakkelijk aan diverse tafels, snapt de bestuurlijke context, hebt zicht op actuele ontwikkelingen. Je weet hoe de hazen lopen. 


PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Minimaal een afgeronde WO studie Planologie, Sociale Geografie of vergelijkbaar;
 • Minimaal vijf (5) jaar werkervaring met integrale verduurzaming van wijken of stadsdelen in de afgelopen tien (10) jaar;
 • Minimaal tien (10) jaar werkervaring met stedelijke vernieuwing binnen een 100.000 plus gemeente waarvan vijf (5) jaar werkervaring in de afgelopen tien (10) jaar;
 • Minimaal vijf (5) jaar werkervaring in een opdrachtgever en/of sturende rol zoals Programmamanager, of lijnmanager (of vergelijkbaar) in de afgelopen tien (10) jaar;
 • Minimaal vijf (5) jaar ervaring met “onderzoek en advies” zoals toekomstvisies, quick scans, studies en beleidsadviezen. Dit alles in het kader van gebiedsontwikkeling en /of stedelijke vernieuwing in de afgelopen tien (10) jaar.