Personal Jobs

Adviseur Projectbeheersing 32 u p/w

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect. Omschrijving werkzaamheden Als Adviseur Projectbeheersing ondersteun je de Manager Projectbeheersing met uitvoeringsprojecten. De projecten behelzen werkzaamheden van definitie- tot en met de nazorgfase. In deze fases zorg je in samenwerking met overige leden van het Integraal Projectmanagement Team (IPM-team) voor een adequate beheersing van de projecten van het team Watersystemen. Algemeen:

 • Ondersteunen en optreden als sparringpartner van de manager projectbeheersing in het team Watersystemen;
 • Zelfstandig invulling geven aan discipline Projectbeheersing binnen een groep projecten en daarover rapporteren aan de manager Projectbeheersing;
 • Het opstellen van een plan van aanpak met het projectteam en het opstellen van projectvoortgangsrapportages;
 • Houdt voortgangsgesprekken met projectteamleden m.b.t. financiën, planning, risico’s en capaciteit en verwerkt de uitkomst in de diverse systemen (o.a. ProSa, Primavera);
 • Signaleert tijdig afwijkingen en bijsturingsmogelijkheden en adviseert de manager projectbeheersing hierover.
Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement, te weten:
 • Verzamelen informatie ten behoeve van planningen binnen projectteam;
 • Opstellen/actualiseren en doorrekenen planningen op basis van verkregen informatie;
 • Analyseren planningen en daarover adviseren aan manager procesbeheersing en projectteam.
Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement, te weten:
 • Faciliteren risicosessies;
 • Uitwerken van een risicosessie in een risicodossier;
 • Actueel houden van risicodossiers;
 • Het “challengen” van de Omgevingsmanager, Contractmanager, Technisch Manager en Projectmanager (IPM-model) met betrekking tot het risicodossier;
 • Bewaken van, en sturen op, uit te voeren beheersmaatregelen.
Werkzaamheden met betrekking tot financieel management, te weten:
 • Uitvoeren van adequaat financieel beheer van de projecten;
 • Het bijhouden van financiële uitgaveprognoses en opstellen van input voor de begroting en meerjarenraming;
 • Het signaleren van de financiële gevolgen van projectwijzigingen;
 • Het proces van SSK-ramingen, het opstellen en actualiseren, coördineren.
PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je hebt minimaal een behaalde HBO diploma.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met planningsmanagement. Onder planningsmanagement wordt verstaan: het opzetten en actualiseren van planningen, houden van gesprekken met interne medewerkers die input leveren voor de planning, maandelijkse voortgangsgesprekken en planningssessie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met risicomanagement. Onder risicomanagement wordt verstaan: het opzetten en actualiseren van risicoanalyses en -dossiers, houden van gesprekken met interne medewerkers ten aan zien van de opvolging van de beheersmaatregelen, maandelijkse voortgangsgesprekken en risicosessies faciliteren en uitwerken.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het behartigen van de gehele discipline Projectbeheersing voor uitvoeringsprojecten.
 • Je bent 2 dagen per week beschikbaar om te werken op locatie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Integraal Project Managementteam.
 • Je hebt werkervaring bij een projectenorganisatie van een (semi)overheid.
 • Je hebt meer dan 2 jaar werkervaring met het behartigen van de gehele discipline Projectbeheersing voor uitvoeringsprojecten.
Competenties:
 • Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.
 • Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband): Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.
 • Flexibiliteit: Past zich gemakkelijk aan nieuwe of veranderde omstandigheden aan (werkomgeving, vakgebieden, taken/werkzaamheden, verantwoordelijkheden en mensen/klanten).
 • Zelfstandigheid: Zonder hulp van anderen taken verrichten, proberen op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden of handelen volgens eigen overtuiging.