Personal Jobs

Teamleider SAFe / Agile

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Taken:

 • Uitdragen van een visie/missie aan de SAFe / Agile-teams die in lijn ligt met de visie/missie van de organisatie.
 • Faciliteren van SAFe / Agile-teams in het zelforganiserend vermogen om te komen tot de optimale samenstelling van kennis en vaardigheden.
 • SAFe / Agile-teams faciliteren en voorzien van middelen.
 • Verwijderen van belemmeringen (impediments) die buiten de invloedssfeer van SAFe / Agile teams liggen en jouw team(s) betreffen.
 • Betrokken bij werving, selectie, ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van jouw medewerkers (in SAFe / Agile-teams).
 • Zorgen voor adequate kennis en vaardigheden van medewerkers naar aanleiding van reflectie met de product owner(s).
 • Zorgen voor behoud van medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden naar aanleiding van reflectie met de product owner(s).
 • Monitoren en evalueren van team performance door jouw medewerkers in SAFe /Agile-teams, ophalen bij de product owner(s) op basis van metrieken, hierover rapporteren en indien nodig hierop acteren.
 • Creëren van een omgeving die uitnodigt tot continue verbetering van de teamprestaties en productkwaliteit, alsmede tot innoveren en experimenteren, waarbij men fouten mag maken.
 • In de lijn verantwoordelijk voor de personeelszorg van de medewerkers van de eigen teams (ziekte, wet poortwachter, arbo en dergelijke).
 • In de lijn verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van het werk door jouw medewerkers in SAFe / Agile-teams in het proces ondersteunend aan de product owner.
 • Zorgen dat governance en ondersteunende processen zo zijn ingericht dat deze niet belemmerend zijn voor medewerkers en teams ondersteunen en hen daarin faciliteren.
 • Bouwen en onderhouden van relaties met relevante stakeholders, zodanig dat jouw medewerkers in de SAFe/ Agile-teams de beoogde resultaten kunnen bereiken.
 • In de lijn verantwoordelijk voor het management van (interne en externe) leveranciers van IV-oplossingen.
 • Inspelen op verschuivingen in technologie en (beleids-)doelstellingen van de organisatie vanuit de betreffende domeinarchitectuur / -turen en/of de visie/missie van de organisatie.
 • Aantoonbaar / transparant de door jouw medewerkers geleverde businesswaarde weergeven door middel van (tweewekelijkse) demo's of sturingsmetrieken.
Achtergrond Opdracht Afdeling IBS Bedrijfsvoering is onderdeel van de directie Informatievoorziening (IV). Wij ondersteunen de medewerkers van de kaderstellende en ondersteunende directies (de Cd's en SSO's) bij de uitvoering van hun taken en daarmee (indirect) alle medewerkers van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane als betrouwbare partner met nuttige IV-oplossingen conform klantwensen en geldende kaders. Afdeling IBS Bedrijfsvoering is momenteel onderverdeeld in de volgende teams:
 • Applicatiebeheer & Security
 • Architectuur
 • AVG
 • Facilitaire dienstverlening & Inkoop
 • Financiën (kleine geldstromen) & Sturen en Verantwoorden (grote geldstromen)
 • Generieke IV (SAP voor domein Bedrijfsvoering)
 • Informatiehuishouding (w.o. Generiek Document en Archief beheer)
 • Integrale Beveiliging (w.o. Logisch Toegangsbeheer)
 • Interne Communicatie
 • IV-voortbrenging (waaronder Portfoliomanagement tooling)
 • Management Informatie (v/h Business Warehouse)


Organisatie & Personeel 
De teams zijn 1-op-1 gekoppeld aan de concerndirecties (Cd's) en shared service organisaties (SSO’s) binnen het domein Bedrijfsvoering en werken meer en meer vlgs. de SAFe / Agile-methodiek. Het transformatieproces per sub-domein is in volle gang. Het opdrachtgeverschap komt vanuit Cd IV&D, Cd C&F, SSO F&MI, SSO CFD, CDC, Cd en SSO O&P, en Switch. Je geeft leiding aan circa 35 professionals (internen en externen) binnen een of meer van de bovenvermelde teams. 

Je werkt samen met jouw collega-teamleiders en jouw teamleden aan de doelstellingen en het continu verbeteren van de teamprestaties en productkwaliteit. Je zoekt samen naar mogelijke verbeteringen en helpt waar nodig bij het oplossen van knelpunten. Je creëert een omgeving die uitnodigt tot innoveren en experimenteren. Je bent een manager die de principes en de toepassing van Lean-Agile leiderschap uitdraagt en werkt hiertoe samen met anderen zoals bijvoorbeeld de RTE, Product Managers, Product Owners en (Solution) Architecten. Je draagt samen met je collega- teamleiders zorg voor input en rapportages aan het afdelingshoofd en de Ketentafel Bedrijfsvoering.
PROFIEL VAN DE GESCHIKTE INTERIM PROFESSIONAL:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met informatievoorziening.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op HBO Informatica niveau.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Agile/ Scrum.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met een elektronisch Document- en Archiefsystemen.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties:
 • Organisatiesensitief
 • Aansturen groep
 • Overtuigingskracht
 • Reflecteren
 • Ontwikkelen medewerkers